NGHI THỨC GĐPT

Các Lễ Nghi Thức của Gia Đình Phật Tử:

  1. Lễ Sám Hối

  2. Lễ Cầu An

  3. Lễ Cầu Siêu

  4. Lễ Lên Đoàn

  5. Lễ Phát Nguyện

  6. Lễ Truyền Thống