dharma learning

Dharma Resources :

  • Dharma for kids : 5 levels' lessons ( Sơ Sanh, Mở Mắt, Cánh Mềm, Chân Cứng, Tung Bay)

  • Dharma for teens: 4 levels' lessons ( Hướng Thiện, Sơ Thiện, Trung Thiện, Chánh Thiện)

Continuing studies:

  • Kiên

  • Trì

  • Định

  • Lực

Training camps:

  • Loc Uyen Camp: Loc Uyen's "Hàm Thụ" Lessons (2017)

  • A Duc Camp: A Duc's "Hàm Thụ" Lessons (2017)