Dictionary

Bản Đối Chiếu Các Từ dùng trong Gia Đình Phật Tử : Việt-Anh (version 4)

Lưu ý: các từ dịch sang tiếng Anh vẫn đang được tu chỉnh. Nếu quý anh chị huynh-trưởng có thắc mắc, ý kiến hay đề nghị về các từ này, xin gởi điện thư về htr. PTB Nghiên Cứu & Huấn Luyện của BHDTU: htr. Thiện Hải Đoàn Mãn (mandoan57@gmail.com)

GDPT_VietEng_Dictionary_v5.pdf