HÀNH CHÁNH

Nhiệm kỳ này, chúng ta cần theo quy trình của VPTTK, UV Nội Vụ, UV Quan Trị Huynh Trưởng.  

1. Htrs ở đơn vị hay miền chưa có tài khoản tại nền tảng của tổ chức: gdptvn-hoaky.com cần liên lại htr LĐT hoặc TTK Miền.

2.  HTr TTK hoặc LĐT (đã có account) sẽ vào form sau để request account creation cho huynh truong duong sự trong Miền

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvU2KST5_VGG1gRwkRzj1Sacq_yfqZ3IVWIB0R7Hucjom73Q/viewform

 3. Sau khi điền form, khối chuyên năng sẽ nhận được thông báo, và Khối chuyên năng sẽ tạo account và gởi đến huynh trưởng đương sự.

4. Sau đó, huynh trưởng đương sự sẽ có thể vào https://intranet.gdptvn-hoaky.com của tổ chức để điền sách tịch và access những information nội bộ.

Tóm lại: Đơn Xin Tạo Tài Khoản Điện Thư (email account) trên nền tảng "gdptvn-hoaky.com" (Form to create the GDPT email account on "gdptvn-hoaky.com" domain). Đơn này dành cho HTr. TTK hoặc LĐT, Thư Ký các đơn vị, ghi tên cho các huynh trưởng đang sinh hoạt tại Miền hoặc đơn vị. 

Xin nhấn vào đây  (please click here) !!