Bậc Định - Google Classroom

Bậc Định First Year (10-2017 to 10-2018):

 • 001: Intro to google classroom

 • 002: Htr. Profile Online

 • 003: Họp Chúng

 • 004: Văn Tư Tu

 • 005: Nghiệp Báo

 • 006: Mười Nguyên Nhân Phát Tâm Bồ Đề

 • 007: Thân Giáo

Bậc Định Năm Thứ 2 (01-03-2019 to 01-10-2020):

 • 200: Đường Hướng, Đặc Tính và Phương Pháp Giáo Dục trong Gia Đình Phật Tử

 • 202: 37 Phẩm Trợ Đạo

 • 203: Tứ Niệm Xứ

 • 204: Bát Quan Trai Giới

 • 205: Người Xuất Gia

 • 207: Tinh Thần Trách Nhiệm

 • 210: H.tr. GĐPT với Dân Tộc, Đạo Pháp