Home of GDPT Vietnam in The usa

TRẠI LẠC HỒNG

NATIONAL SUMMER CAMP

HÀNH TRÌNH VỀ ĐẤT TỔ

JOURNEY TO THE LAND OF OUR ANCESTORS

🪷

NGÀY: 8-11 THÁNG 8 NĂM 2024

DATE: AUGUST 8-11, 2024

🪷

ĐỊA ĐIỂM/LOCATION:

YMCA CAMP GRADY SPRUCE

GRAFORD, TXGDPT Organization in The USA