NGHI THỨC GĐPT

Các Lễ Nghi Thức của Gia Đình Phật Tử:

  1. Lễ Sám Hối
  2. Lễ Cầu An
  3. Lễ Cầu Siêu
  4. Lễ Lên Đoàn
  5. Lễ Phát Nguyện
  6. Lễ Truyền Thống