Bậc TRÌ

I. Phật Pháp (Dharma)
1. Tinh Thần Phụng Sự của Bồ Tát Phổ Hiền : Việt & Anh . Bài Đọc Thêm: ViệtAnh . Đại Nguyện Bồ Tát Phổ Hiền: Việt & Anh . Thực Hành 10 Đại Nguyện Bồ Tát Phổ Hiền: Việt & Anh
2. Kinh Tuổi Trẻ và Hạnh Phúc : ViệtAnh
3. Kinh Thập Thiện: ViệtAnh . Bài Đọc Thêm:  ViệtAnh
4. Kinh Thiện Sinh – Bổn Phận Người Phật Tử : ViệtAnh . Bài Đọc Thêm: Việt
5. Lược giải Kinh An Ban Thủ Ý :  ViệtAnh
6. Kiết Tập Kinh Điển: ViệtAnh
7. Sự liên hệ giữa Đại Thừa và Tiểu Thừa: Anh . Đại Thừa & Tiểu Thừa: ViệtAnh
8. Giới thiệu về Kinh Bát Đại Nhân Giác: Việt,  Anh . Bài Đọc Thêm: Việt
9. Ngài Lương Võ Đế: Anh . Bài Đọc Thêm: Việt .  Ngài Liễu Quán : ViệtAnh , Bài Đọc Thêm #1: Anh & Việt, Bài Đọc Thêm #2: Anh
10. Nhân Quả :  ViệtAnh. Bài Đọc Thêm: PHPT-Thích Thiện Hoa,  Bài Đọc Thêm: Anh & Việt
11. Luân Hồi :  ViệtAnh . Bài Đọc Thêm #1: PHPT – Thích Thiện Hoa,  Bài Đọc Thêm #2: Anh & Việt
12. Bốn Sự Thật Cao Thượng : ViệtAnh . Bài Đọc Thêm #1: PHPT-Thích Thiện Hoa . Bài Đọc Thêm #2: Anh & Việt
13. Tứ Nhiếp Pháp : ViệtAnh
14. Sổ Tức – Niệm Phật : ViệtAnh

II. Tinh Thần (Spiritualism)
1. Lược sử Phật Giáo Việt Nam – Đang dung
2. Tiểu luận: Hiểu biết về các GĐPT tại địa phương – Đang dung

III. Lãnh đạo (Leadership)
1. Nghệ Thuật Điều Khiển Một Buổi Lễ trong GĐPT
Đang dịch qua tiếng Anh. Chưa có câu hỏi.
2. Mục Đích, Điều Kiện & Phương Pháp Hướng Dẫn các Bộ Môn – Phật Pháp, Hoạt
Động Thanh Niên & Văn Mỹ Nghệ (bao gồm Văn Nghệ & Báo Chí)
Đang dịch qua tiếng Anh. Chưa có câu hỏi.
3. Phương Pháp Quan Năng
Đang dịch qua tiếng Anh. Chưa có câu hỏi.
4. Ứng Dụng Tinh Thần Giáo Dục GĐPT trong Các Bộ Môn Sinh Hoạt – Đang dùng
5. Giáo Dục trong GĐPT – Phương pháp Quán Niệm
Chưa có câu hỏi.

IV. Tự Học (Self-study Lessons)
1. Phật Giáo Việt Nam với Dân Tộc Việt Nam
Cần hiệu đính bài tiếng Việt, cần dịch qua tiếng Anh.
2. Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ
Cần hiệu đính bài tiếng Việt, cần dịch qua tiếng Anh.
3 Bồ Tát Hạnh
Cần dịch qua tiếng Anh.
4. Phật Giáo trong một thế giới Dân Chủ
đã có bài song ngữ
5. Hạnh phúc gia đình
Cần hiệu đính bài tiếng Việt, cần dịch qua tiếng Anh.
6. Phương Pháp Hướng Dẫn các Môn Hoạt Động Thanh Niên bậc Trung và Chánh Thiện
Cần hiệu đính bài tiếng Việt, cần dịch qua tiếng Anh.
7. Phật Giáo và Dân Tộc / Chính Trị
Chưa có bài này trong các tài liệu.
8. Tìm Hiểu Sơ Lược về Thiên Chúa Giáo và Tin Lành
Cần hiệu đính bài tiếng Việt, cần dịch qua tiếng Anh.
9 Khái Niệm về Chinh Phục Nhân Tâm
Cần hiệu đính bài tiếng Việt, cần dịch qua tiếng Anh.
10. Khái Niệm về Tâm Lý Quần Chúng
Cần hiệu đính bài tiếng Việt, cần dịch qua tiếng Anh.
11. Các phương pháp nghiên cứu: trắc nghiệm – thống kê
Cần hiệu đính bài tiếng Việt, cần dịch qua tiếng Anh.
12. Biết chơi và hướng dẫn các bộ môn thể thao thông thường
Cần hiệu đính bài tiếng Việt, cần dịch qua tiếng Anh.
13. Hội họa và điêu khắc
Cần hiệu đính bài tiếng Việt, cần dịch qua tiếng Anh.

IV. Tu Tập (Practice)
* Thực Tập với đề tài Kinh Thiện Sinh, hoặc Năm Hạnh, hoặc Thân Giáo
Đã có tài liệu để tham khảo thực hành tu tập, có thể dùng với 3 đề tài trên.

1. Ăn chay ít nhất 4 ngày/tháng và các ngày vía Phật – Bồ Tát
2. Thực tập phương pháp tọa thiền
3. Thuộc nghi thức tụng niệm cầu an, cầu siêu của Gia Đình Phật Tử
4. Thực hiện ý nghĩa Lục hòa
5. Sống theo châm ngôn, điều luật và 5 hạnh của Gia Đình Phật Tử.