Bậc KIÊN

Chương Trình Tu Học Bậc Kiên (đã được chấp thuận ngày 29/9/2013)
I . Phật Pháp (Dharma)
1. Năm Minh  : Việt ,   Anh
2. Mục Đích Phật Pháp :   Việt ,   Anh   &  Đại Cương Phật Pháp  :   Việt ,   Anh
3. Cuộc Đời Đức Phật  :   Việt ,   Anh
4. Năm Hạnh :   Việt , Anh
5. Kinh Thương Yêu: Việt, Anh

II. Tinh Thần (Spiritualism)
1. Hiểu biết Nội Quy và Quy Chế H. Trưởng GĐPTVN tại Hoa Kỳ :Việt,  Anh .  Nội Quy: Việt, Anh .
2. Hệ Thống Tổ Chức GĐPT : Việt, Anh . Sơ Đồ Tổ Chức Đơn Vị  . Sơ Đồ Cơ Cấu Tổ Chức Miền . Sơ Đồ Cơ Cấu Tổ Chức Trung Ương .
3. Tinh Thần Giáo Dục GĐPT : Việt, Anh

III. Lãnh đạo (Leadership)
1. Tâm Lý Trẻ [đại cương] : Việt, Anh
2. Mục Đích GĐPT & Phương Tiện : Việt, Anh
3. Phương Pháp Hướng Dẫn các Môn Hoạt Động Thanh Niên, bậc Hướng Thiện & Sơ Thiện
(Cần hiệu đính bài tiếng Việt, cần dịch qua tiếng Anh. Chưa có câu hỏi )

IV. Hoạt Ðộng Thanh Niên (Specialty skills)
1. Chuyên Môn trong GĐPT,    Hệ Thống Xa Lộ Tại Hoa Kỳ
2. Cấp Cứu (First Aid)
3. Dấu Ði Ðường (Road Symbols)
4. Gút (Knots)
5. Truyền Tin (Communication)
6. Những Phương Pháp Bảo Quản Xe Hơi Căn Bản. Đang viết bài này 75%. Chưa có câu
hỏi.

V. Bài Học bắt buộc dành cho HTr. không theo học Chương Trình Ngành Thanh & Thiếu
1. Tam Quy:   Việt,   Anh  &  Ngũ Giới :   Việt ,  Anh
2. Tứ Ân : Việt , Anh
3. Cờ Phật Giáo : ViệtAnh

Đọc thêm: Tam Quy (HT Thích Thanh Từ), Three Refuges

VI. Tự Học (Self-study Lessons)
1. Tổ Bồ Đề Đạt Ma:   Cần hiệu đính bài tiếng Việt, cần dịch qua tiếng Anh.
2. Tổ Tỳ Ni Đa Lưu Chi:  Cần hiệu đính bài tiếng Việt, cần dịch qua tiếng Anh.
3. Thực tập Chánh Niệm và sống Tỉnh Thức. Bài này chưa có, chưa viết.
4.  Phật Giáo trong một thế giới dân chủ:   Việt,  Anh
5. Tìm hiểu các Ngành Học Tiêu Biểu tại các Trường Đại Học Hoa Kỳ. Bài này đã được
viết song ngữ – đang đọc lại  :   Việt,  Anh
6. Lịch sử truyền bá Phật giáo tại Việt Nam thời du nhập đến ĐINH LÊ: Cần hiệu đính
bài tiếng Việt, cần dịch qua tiếng Anh.

VI. Tu Tập (Practice)
1. Tôn kính Tam Bảo, thọ trì Tam quy Ngũ giới
– Không sát sinh – nên phóng sanh dù một sinh vật nhỏ
– Không lấy cắp – nên bố thí, làm việc thiện
– Không tà hạnh – nên chung thủy vợ chồng
– Không nói dối – nên ái ngữ
– Không say rượu – nên tỉnh táo sáng suốt
2. Ăn chay ít nhất 2 ngày/tháng
3. Niệm Phật trước khi ngủ và sau khi thức dậy
4. Thuộc nghi thức tụng niệm tịnh độ của GĐPT