Bậc ĐỊNH

BẬC ĐỊNH
NĂM THỨ 1:

I.- TU HỌC (Có làm bài tập kiểm tra):
Văn Tư Tu
– Văn Tư Tu (ĐĐ Thích Đạo Quảng)
– Quá trình Văn Tư Tu (HT Thích Nhất Hạnh) (đã xong A/V)
1. Thiện Ác Nghiệp Báo
Thiện Ác – Nghiệp Báo (đang soạn TH
2. Kinh Ưu Bà Tắc – (Kinh Người Áo Trắng của Thầy Nhất Hạnh)
– Kinh Người Áo Trắng của Sư Ông Thích Nhất Hạnh (Anh – Việt).
3. Mười Nguyên Nhân Phát Tâm Bồ Đề
– Mười Nguyên Nhân Phát Tâm Bồ Đề: Chọn bài Mười Nguyên Nhân Phát Bồ Đê
Tâm của Thiên Phúc (Anh – Việt)
4. Hiểu ý nghĩa của Đại Bi Thập Chú, Bát Nhã Tâm Kinh và các Nghi Thức Cầu An,
Cầu Siêu, Sám Hối trong Kinh Nhật Tụng
– Công năng và thần lực của Chú Đại Bi.
–  Hiễu nghĩa Thập Chú của Thầy Thích Trí Siêu (sẽ dịch qua Anh ngữ)
–  Hiễu ý nghĩa bài Bát Nhã Tâm Kinh (có bản dịch của Sư Ông Nhất Hạnh)
–  Hiều ý nghĩa của việc Cầu an, cầu siêu, Sám Hối. Có bài viết của Thầy Thich Nhật Từ.
5. Thân Giáo
– Thân Giáo (đang soạn)
6. Đường Hướng, Đặc Tính & Phương Pháp Giáo Dục trong Gia Đình Phật Tử (sẽ hoàn chỉnh sau)
7. Người Tại Gia
– Người Tại Gia. Chọn bản viết của Thầy Thích Từ Lực (dễ hiễu) và bản của HT
Thích Trí Quang sẽ dung như bài học thêm để giúp học viên hiễu sâu hơn.(A/V)
8. Nghệ thuật nói chuyện trước Công Chúng
– Nghệ thuật nói chuyện trước Công Chúng. HTr Tâm Bao Dung đã soạn và sẽ dịch

I.- TU HỌC (Có làm bài tập kiểm tra):
9. Điều khiển một buổi họp hoặc nói chuyện với quần chúng
– Tổ chức và Điều hành một phiên họp . HTr Diệu Lan đã soạn và sẽ hoàn chỉnh thêm.
10. Giáo Dục trong Gia Đình Phật Tử – Phương pháp Lý Giải (sẽ hoàn chỉnh sau)

NĂM THỨ 2:
I.- TU HỌC – (Có làm bài tập kiểm tra):
1. 37 Phẩm Trợ Đạo
2. Tứ Niệm Xứ (Kinh Bốn Lĩnh Vực Quán Niệm của Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh)
3. Bát Quan Trai Giới
4. Người Xuất Gia
5. Người lãnh đạo
6. Tinh thần trách nhiệm
7. Trau dồi trí tuệ
8. Mỹ Học Phật Giáo
9. Huynh Trưởng GĐPT với Dân Tộc, Đạo Pháp và Tổ Chức
10. Lễ lược trong Gia Đình Phật Tử

II. TỰ HỌC – (Không làm bài tập kiểm tra:
Hành trạng Đức Đệ Nhất, Đệ Nhị, Đệ Tam, Đệ Tứ Tăng Thống & Đức Đệ Nhị, Đệ Tam Viện Trưởng Viện Hóa Đạo GHPGVNTN.

III. TU TẬP: Khuyến khích Thọ Trì GIỚI THẬP THIỆN.

IV. TIỂU LUẬN:Thực hiện Luận Văn Cuối Năm (do Tiểu Ban Điều Hành ra đề tài)

NĂM THỨ 3:
I. TU HỌC – (Có làm bài tập kiểm tra) :
1. Thập nhị nhân duyên
2. Kinh Hiền Nhân
3. Kinh Thương Yêu
4. Trau dồi Đức Tính
5. Huynh Trưởng – Người Tại Gia gương mẫu
6. Phật giáo với văn hóa Việt nam / Hoa Kỳ
7. Nhân Sinh Quan & Vũ Trụ Quan Phật Giáo
8. Giáo dục trong GĐPT – Phương pháp hoạt động
9. Hiện tình Phật Giáo & Gia Đình Phật Tử Việt Nam (Quốc Nội & Hải Ngoại)
10. Những sự kiện đặc biệt cần biết trong Lịch Sử GĐPT/VN tại Hoa Kỳ

II. TỰ HỌC – (Không làm bài tập kiểm tra):
1. Hiện Đại Hóa Báo Cáo Tài Chánh trong Gia Đình Phật Tử
2. Tin học: Sử dụng Photoshop
3. Cách Tập Hát cho Đoàn Sinh qua hệ thống điện toán
4. Điều hành & Thực hiện – một Đặc San – Chu Niên, Phật Đản, Vu Lan, Thành Đạo….
5. Lịch sử truyền bá Phật Giáo Việt Nam Cận Đại (từ sau Trịnh Nguyễn Phân Tranh đến nay)
6. Cách tổ chức một buổi hội thảo

III. TU TẬP: Khuyến khích phát tâm Thọ Trì GIỚI THẬP THIỆN.

IV. TIỂU LUẬN: Thực hiện Luận Văn Cuối Bậc (do Tiểu Ban Điều Hành ra đề tài).
TÀI LIỆU HUẤN LUYỆN HUYỀN TRANG (đang thực hiện)
TÀI LIỆU TU HỌC HUYNH TRƯỞNG BẬC LỰC (sẽ thực hiện)
TÀI LIỆU HUẤN LUYỆN VẠN HẠNH (sẽ thực hiện)