Nghi Thức GĐPT

Các Lễ Nghi Thức của Gia Đình Phật Tử:

  • Lễ Sám Hối
  • Lẽ Cầu An
  • Lễ Cầu Siêu
  • Lễ Lên Đoàn
  • Lễ Phát Nguyện
  • Lễ Truyền Thống