Giải Khuyến Học 2016

GĐPT SCHOLARSHIP 2016

MỤC ĐÍCH:

Gia Đình Phật Tử là một tổ chức giáo dục bất vụ lợi, lấy giáo lý của Đạo Phật làm căn bản hành họat, lấy châm ngôn BI-TRÍ-DŨNG làm ngọn đuốc soi đường để xây dựng con người và xã hội. Vì vậy, một đoàn sinh của tổ chức Gia Đình Phật Tử được giáo dục để có tinh thần phục vụ cho lợi ích nhân sinh và thể hiện một khả năng lãnh đạo trong xã hội cũng như học đường, ngõ hầu có thể tiếp nối con đường của cha, anh góp công gầy dựng và phát triển một hướng đi làm đẹp đạo và đời.

Giải Khuyến Học GĐPTVN-Hoa Kỳ được thành lập cũng không ngoài ý hướng trên. Mục đích gồm ba phần chính sau đây:

·         Khích lệ và hổ trợ tinh thần cho các đoàn sinh xuất sắc của tổ chức về hai lãnh vục Kiến Thức Sinh Hoạt và Kiến Thức Văn Hóa Phổ Thông.

·         Góp phần đào tạo một thế thệ lãnh đạo tổ chức trong tương lai đầy đủ tài và đức.

Quý thiện hữu tri thức, quý anh chị em huynh trưởng hoặc đoàn sinh của tổ chức, đã hoặc đang sinh họat, có thiện tâm đóng góp cho Giải Khuyến Học GĐPTVN-HK, xin điền vào phiếu bảo trợ (dạng pdf)

Mọi thắc mắc, xin liên lạc Huynh Trưởng Tâm Phùng Đoàn Thị Bướm.

Điện thoại: (817) 281-2505, hoặc email: tamphung0320@gmail.com

Tất cả đóng góp sẽ được miễn trừ thuế theo số non-profit organization của GĐPTVN-Hoa Kỳ.

 

PURPOSE:

The Vietnamese Buddhist Youth Association is a non-profit organization, founded on the principal of the teachings of Buddha. Our motto of Compassion, Wisdom and Courage help guide our mission to construct better individuals and a peaceful society. Our organization teaches and encourages members to have a strong sense of service to others and to develop their leadership skills in order to carry on our mission.

The GDPT Scholarship was established with the above objectives in mind. Its purpose is summarized below:

· Encourage and reward young memebers who demonstrate a committment to GĐPT, a strong sense of service to others, leadership, and academic excellence.

·  Cultivate a future generation of talented and virtuous leaders.

 

If you are interested in making donations to this scholarship, please fill out the sponsorship form(pdf format)

Please contact Ms. Buom Doan, the GDPT Scholarship Committee Chairperson for any questions related to this scholarship. Telephone: (817) 281-2505 or email: tamphung0320@gmail.com

 

All sponsorships are tax deductible.

 

ĐIỀU KIỆN  (Eligibility Requirements)

1.      GPA 3.30 trở lên

A minumum GPA of 3.30

2.      Đang là học sinh lớp 12.

A current highschool senior.

3.      Đang là đoàn sinh của một đơn vị với ít nhất 2 năm thâm niên.

A current member of GDPT with a minimum of 2 years active membership.

4.      Sẽ ghi danh học đại học khóa mùa thu 2016.

Planning to apply for college in the Fall of 2016.

 

HỒ SƠ GỒM CÓ (Application Includes)

1.      Điền đơn đầy đủ.

A completed application form

2.     Viết bài tiểu luận tối đa 2 trang, hàng đơn, Anh ngữ hoặc Việt ngữ, dựa theo câu hỏi dưới đây:

                 An essay contains a maximum of 2 pages, single space, in English or Vietnamese, based on the question below:

Là một đoàn sinh GĐPT, thực hành năm điều luật dành cho Huynh Trưởng và ngành Thanh, Thiếu, em thấy mình có mở rộng được Bốn Tâm Vô Lượng: Từ, Bi, Hỷ, Xả hay không? Nếu có thì em đã thực hành như thế nào và điều ấy đã mang lại lợi ích gì cho em trong đời sống?

As a member of the Vietnamese Buddhist Youth Association who practices the Five Rules for youth and adult members, do you feel that from practicing these rules, you are able to cultivate the Four Immeasurable Minds: Loving kindness (Maitri), Compassion (Karuna), Joy (Mudita), and Equanimity (Upeksha)?  If you are able to do that, how do you practice and what are the benefits you have in your daily life? 

3.      Bảng điểm trung học có điểm của tất cả những khóa học trước.

The most current official High School Transcript with grades from all previous semesters.

4.      Thư Kiểm Chứng Sinh Hoạt được Liên Đoàn Trưởng hoặc Bác Gia Truởng điền và đóng dấu đơn vị.

A Membership Verification Form completed by a GDPT chapter leader, including the chapter’s seal.

 

– Gửi tất cả hồ sơ trên về:

  Send the completed application package to:

                        GDPT Scholarship Selection Committee

                        9 Compadre Circle

                        Laguna Niguel, CA 92677

            Or email to:     GDPTscholarship@gmail.com 
 

– Hạn Chót nhận đơn 

Deadline to submit application package is  MAY 31, 2016

– Những hồ sơ không đầy đủ sẽ không được chấm tuyển.

INCOMPLETE APPLICATION WILL NOT BE EVALUATED!

       

CHI TIẾT (Additional Information)

Đơn Xin Học Bổng và Phiếu Kiểm Chứng có thể lấy xuống từ website của GĐPTVN tại Hoa Kỳ

 (The Application and Letter of Verification can be downloaded from official website):

http://www.gdptvn-hoaky.com/scholarship

Đơn Xin Học Bổng 2016 (Application Form 2016) (pdf format)

 

Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc (For additional information, please contact):

Đặng Xuân Hương

(714) 251-1631

GDPTscholarship@gmail.com