Đơn Vị Gia Đình

Bản đồ các đơn vị GĐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ

Số lượng Đơn Vị: 41

Miền Thiện Minh:     6 Miền Thiện Hoa:     6
 • Liễu Quán (Seattle, WA)
 • Minh Quang (Portland, OR)
 • A-Nô-Ma (Milpitas, CA)
 • Chánh Đức (Hayward, CA)
 • Chánh Hòa (Hayward, CA)
 • Liên Hoa (Olympia, WA)
 • Hoa Nghiêm, VA
 • Thiện Sinh Liên Hoa, NC
 • Thiện Sinh Pháp Hoa, PA
 • Huệ Quang, VA
 • Vạn Hạnh, NC
 • Chí Tâm, MD
Miền Quảng Đức: 14 Miền Tịnh Khiết:     15
 • Hướng Thiện (San Diego, CA)
 • Huyền Quang (San Bernardino, CA)
 • Long Hoa (Los Angeles, CA)
 • Nhất Tâm (Pheonix, AZ)
 • Phổ Đà (Santa Ana, CA)
 • Thiện Thanh (Long Beach, CA)
 • Chánh Đạo (San Gabriel, CA)
 • Điều Ngự (Westminster, CA)
 • Anoma (Gardena, CA)
 • Chơn Chánh (Arizona)
 • Kỳ Viên (Santa Ana, CA) liên thuộc
 • Bát Nhã (Santa Ana, CA) liên thuộc
 • Bảo Quang (Santa Ana, CA) liên thuộc
 • Pháp Vân (Pomona, CA) liên thuộc
 • Huyền Quang (Houston, TX)
 • Linh Quang (Lincoln, NE)
 • Linh Sơn (Austin, TX)
 • Linh Sơn (Houston, TX)
 • Pháp Quang (Grand Prairie, TX)
 • Phổ Đà (Dickinson, TX)
 • Phổ Hiền (Kansas City, MO)
 • Phổ Môn (Sioux City, IA)
 • Quang Minh (Albuquerque, NM)
 • Thiện Ái (Baton Rouge, LA)
 • Thiên Ân (Minneapolis, MN)
 • Tịnh Giác (Milwaukee, WI)
 • Trí Phổ (Wichita, KS)
 • Trúc Lâm (Chicago, IL)
 • Viên Minh (Moore, OK)
Đoàn Cựu HT&ĐS San Jose: 1