Thư Kêu Gọi Thống Nhất Tu Học và Huấn Luyện

THƯ KÊU GỌI 
V/v Thống Nhất Chương trình Tu Học và Huấn Luyện 
Kính gửi: Ban Hướng Dẫn Các Miền, 
Đoàn Cựu Huynh Trưởng và Đoàn Sinh San Jose 
Kính thưa quý Ban: 
Chiếu tinh thần phiên họp đầu tiên của nhiệm kỳ IX của Ban Hướng Dẫn Trung Ương về việc Thống 
Nhất các Chương Trình Tu Học và Huấn luyện, chúng tôi xin nêu lên vài nhận định và định hướng các 
công tác thực hiện nhằm tiến đến việc thống nhất chương trình cho các lớp tu học và huấn luyện các 
cấp: 
1. Nhận định: Phát sinh từ Gia Đình Phật Tử Việt nam, tổ chức Gia Đình Phật tử Việt Nam tại 
Hoa Kỳ (GĐPTVNHK) đã thành hình và phát triển gần 40 năm; một thời gian dài đủ để tự hào 
là một tổ chức có tầm vóc và trưởng thành. Chúng ta đã hướng dẫn cũng như huấn luyện một 
số lượng đàn em đáng kể và đến bây giờ thì đã có nhiều huynh trưởng đàn em trưởng thành, đã 
và đang đóng góp tích cực cho tổ chức. Mặc dầu vậy, nhìn chung các chương trình tu học và 
huấn luyện vẫn chưa đi vào nề nếp. Hệ quả, các huynh trưởng phải tốn nhiều thì giờ khi phải 
chuẩn bị cho các lớp tu học từ Sơ Sanh đến bậc Lực cũng như các khóa huấn luyện từ A-Nô-
Ma Ni-Liên đến Vạn Hạnh. Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVNHK đã qua nhiều nhiệm kỳ
với nhiều cố gắng nhưng vẫn chưa hoàn thành được việc thống nhất. Đây không phải vì thiếu 
tinh thần, thiếu khả năng hoặc thiếu tài liệu mà vì những nguyên nhân: 
a. Các chương trình đã có thì quá cũ không thích ứng với hoàn cảnh hiện tại. 
b. Có quá nhiều tài liệu đã được tham cứu trên các trang nhà Phật Giáo. Không biết phải chọn 
lựa thế nào cho tốt. 
c. Sự khiêm cung của nhiều anh chị Huynh trưởng thâm niên, không muốn sửa đổi những gì 
mà quý Thầy cũng như quý anh chị đàn anh, đàn chị đã làm. 
d. Sau cùng, một lý do chính là vì địa bàn hoạt động quá rộng lớn trong khi quý anh chị quá 
đa đoan vì đời sống gia đình cũng như nhu cầu Phật sự địa phương nên chưa thể kết tập 
cũng như san định các chương trình tu học và huấn luyện được.