THÔNG TƯ v/v Tổ Chức Trại Huấn Luyện Lộc Uyển & A Dục 2012

Chiếu tinh thần buổi họp thường niên kỳ IV, nhiệm kỳ VIII của Ban Hướng Dẫn Trung Ương về việc thống nhất điều kiện tham dự, trúng cách của trại sinh cùng với việc cần thống nhất trại ca, phù hiệu trại cũng như chia xẻ các đề tài huấn luyện mới cho các trại huấn luyện Lộc Uyển và A Dục, Ban Hướng Dẫn Trung Ương xin được thông tư như sau:

  1. Tu học Huynh trưởng Bậc Kiên và Bậc Trì: Thể theo quyết định của Đại Hội kỳ VIII, để nâng cao chất lượng huynh trưởng, tinh thần của Quy Chế Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ về các điều kiện tham dự các trại huấn luyện, trong đó điều kiện hoàn tất các chương trình tu học huynh trưởng cho mỗi trại huấn luyện sẽ được nghiêm chỉnh thi hành. Kể từ Thông Tư này, trước khi tham dự trại huấn luyện Cấp I Lộc Uyển, các trại sinh phải hoàn tất chương trình tu học huynh trưởng Bậc Kiên và trước khi tham dự trại Cấp II A Dục, phải hoàn tất chương trình tu học Bậc Trì. Chương trình tu học của hai Bậc Kiên và Bậc Trì sẽ do Ban Hướng Dẫn các Miền tổ chức theo chương trình đính kèm ở phần Phụ Lục A. Mỗi Ban Hướng Dẫn sẽ tùy nghi có sáng kiến đổi mới chương trình và tài liệu tu học cho thích hợp với môi trường sinh hoạt mới. Xin Quý Ban Hướng Dẫn gởi những đề nghị thay đổi về cho Ban Hướng Dẫn Trung Ương, Khối Nghiên Cứu và Huấn Luyện để được đưa vào đề án cải tiến chung của GĐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ.
  2. Chương trình huấn luyện trại Lộc Uyển và A Dục: Ban Hướng Dẫn Trung Ương nhận thấy trong thời gian qua, khi tổ chức các trại huấn luyện Lộc Uyển và A Dục, mỗi Miền đều có những sáng kiến mới và những đề tài mới để giúp cho các huynh trưởng trại sinh học được các kỷ năng lãnh đạo. Để tận dụng sáng kiến của tất cả các miền cho lợi ích chung của tổ chức GĐPT, xin các miền gửi các chương trình huấn luyện với đổi mới và sáng tạo về cho Ban Hướng Dẫn Trung Ương, Khối Nghiên Cứu và Huấn Luyện để được điều nghiên và đưa vào đề án cải tiến chung của GĐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ.
  3. Trại Ca: Nhận thấy có sự thiếu hợp nhất trong các bài trại ca của trại huấn luyện Lộc Uyển và A Dục tại các miền, Ban Hướng Dẫn Trung Ương xin được xác định các bài trại ca như sau: Trại ca chính thức của trại Lộc Uyển là bài Vườn Xanh của Lê Cao Phan; Trại ca chính thức của trại A Dục là bài Đồng Ca Kết Đoàn, cũng do anh Lê Cao Phan soạn.
  4. Huy Hiệu Trại: Nhận thấy huy hiệu trại huấn luyện Lộc Uyển và A Dục cũng có sự thiếu hợp nhất giữa các Miền, Ban Hướng Dẫn Trung Ương đề nghị, để có sự thống nhất trong tổ chức, xin các Ban Hướng Dẫn Miền gửi về Ban Hướng Dẫn Trung Ương những huy hiệu trại ưng ý nhất đã được dùng ở mỗi miền. Ban Hướng Dẫn Trung Ương sẽ có một cuộc hội ý và huy hiệu nào có số phiếu chọn nhiều nhất sẽ trở thành huy hiệu chính thức của các trại huấn luyện liên hệ.

Trên đây là các huy hiệu đã được dùng bởi Ban Hướng Dẫn Trung Ương trong thời gian qua: Huy Hiệu Lộc Uyển (Hình 1),Huy Hiệu A Dục (Hình 2).

PhuHieu LocUyen PhuHieu ADuc

Mọi thắc mắc và ý kiến, xin liên lạc: Phó Trưởng Ban Nghiên Cứu và Huấn Luyện: HTr. Tâm Giác Tâm Đặng Văn Thành: ĐT 281-797-5588, E mail dang.thanh@sbcglobal.net

                                                                                      Kính chào tinh tấn,

Trưởng Ban

                        Nguyên Tịnh Trần Tư Tín

Nơi nhận:

          Các BHD Miền

“Ðể tri hành”

Bản sao kính gửi:

          Chư Thầy/Cô CVGH GĐPTVN tại Hoa Kỳ

          Hội Ðồng Chỉ Ðạo và Giám Sát GÐPTVN/HK

“Ðể kính tường”

Sao gửi:

          Quý Huynh Trưởng Ban Viên BHDTƯ

          Quý BHD Miền TK, TM, QĐ, TH

          Ðoàn CHT/ĐS GĐPTVN tại San Jose

          Quý Thành Viên Bản Quản Trại HT IV

“Để tường”

Hồ sơ: Lưu

 

Phụ Bản A

 

Chương Trình Bậc Kiên (Theo Biên Bản Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT VN tại Hoa Kỳ kỳ II)

1.Lý thuyết Tu Học: Ngũ Minh Pháp

2.Đại cương Phật pháp và Mục Đích Phật Pháp

3.Giáo lý xây dựng cá nhân:

a.Tam Quy / Ngũ Giới

b.Niềm Tin, Năm Hạnh (đề nghị thêm)

c.Kinh Từ Bi (Thương Yêu), Kinh Phước Đức (đề nghị thêm)

d.Chánh Niệm, Tỉnh Thức (đề nghị thêm)

4.Giáo lý xây dựng gia đình và xã hội: Lục Hòa, Tứ Ân

5.Hiểu biết tổ chức Phật Giáo:

a.Cuộc Đời Đức Phật

b.Cờ Phật Giáo

c.Phật Giáo với tinh thần Dân Chủ

d.Lịch sử Phật Giáo Việt Nam thời du nhập

6.Hiểu biết về GĐPT:

a.Hệ thống tổ chức của một GĐPT

b.Tinh thần giáo dục của GĐPT

c.Nội Quy và Quy Chế Huynh Trưởng

 

Chương Trình Bậc Trì (Theo Biên Bản Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT VN tại Hoa Kỳ kỳ II)

1. Lý thuyết Tu Học: Thập Mục Ngưu Đồ

2. Giáo Lý căn bản:

a.Tam Pháp Ấn Vô thường, Vô Ngã, Niết Bàn

b.Tứ Diệu Đế

3. Xây dựng bản thân

a.Thập Thiện

b.Sổ Tức-Niệm Phật

c.Căn bản Thiền Tập, Kinh An Ban Thủ Ý (đề nghị thêm)

4. Xây dựng gia đình và xã hội

a.Tứ Nhiếp Pháp

b.Kinh Thiện Sinh

c.Kinh Diệt Trừ Phiền Giận (đề nghị thêm)

5. Nhận thức

a.Đại thừa / Tiểu thừa; sự liên hệ giữa Đại thừa và Tiểu thừa

b.Kết tập Kinh Điển

c.Kinh Bát Đại Nhân Giác (đề nghị thêm)

6. Hiểu biết tổ chức Phật Giáo

a.Lịch sử Phật Giáo Việt Nam:       Đinh, Lê, Lý, Trần

b.Phật Giáo Việt Nam và dân tộc Việt Nam

c.Phật Giáo Việt Nam tại Hoa kỳ (đề nghị thêm)

7. Hiểu biết về GĐPT

a.Lược sử và hệ thống tổ chức GĐPT tại Hoa Kỳ

b.Hiểu biết về các GĐPT tại địa phương

c.Ứng dụng tinh thần giáo dục GĐPT trong các bộ môn sinh hoạt