Thông Tư 2013

Các thông tin từ văn phòng Tổng Thư Ký 2013

 1. Trại Huấn Luyện Vạn Hạnh I

  • Tu Học Bậc Lực

2. Cải Tiến Chương Trình Tu Học Phật Pháp:

  • Ngành Oanh Vũ
  • Ngành Thiếu

3. Cải Tiến Chương Trình Huấn Luyện:

  • Anoma, Ni-Liên, Tuyết-Sơn
  • Lộc Uyển
  • A Dục
  • Huyền Trang

4. Cải Tiến Chương Trình Tu Học:

  • Bậc Kiên
  • Bậc Trì