Huyền Trang

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN HUYNH TRƯỞNG CẤP 2 – HUYỀN TRANG

I. HÀM THỤ
1. Lục Độ Vạn Hạnh Việt Anh
2. Mười Bức Tranh Chăn Trâu Việt Anh
3. Trại sinh Huyền Trang: Học và Làm theo Hạnh của Pháp Sư Huyền Trang Việt Anh
4. Ý nghĩa, mục đích, khẩu hiệu và luật Trại Huyền Trang Việt Anh
5. Tư cách và nhiệm vụ của Liên Đoàn Trưởng Việt Anh
6. Quản trị Gia đình và vấn đề Hành chánh Việt Anh
7. Quản trị tài chánh 1 đơn vị Việt Anh
8. Tổ chức và điều hành 1 đơn vị GĐPT Việt Anh
9. Thảo hoạch chương trình cấp gia đình Việt Anh
10. Tổ chức Trại Huấn luyện Đội, Chúng và Đàn Việt Anh
11. Tổ chức cuộc thi vượt bậc Việt Anh
12. Ý nghĩa chia ngành và vấn đề sinh hoạt Nam Nữ Việt Anh
13. Trò chơi lớn Việt Anh
14. Vui quanh đèn – lửa trại Việt Anh
15. Báo chí trong đơn vị Việt Anh
II. Bài Tiểu Luận Cuối Khóa
III. Hội Thảo Kết Khóa

Các đề tài đã trình bày trong Hội Thảo Huyền Trang IV, 2013

  1. Cải Tiến Tài Liệu Phật Pháp Bậc Cánh Mềm và Mở Mắt (ppt)
  2. Cải Tiến Tài Liệu Sinh Hoạt Bậc Mở Mắt (ppt)
  3. Mở Mắt Activity Book (pdf)
  4. Cải Tiến Tài Liệu Huấn Luyện Trại Anoma – Ni Liên – Tuyết Sơn
  5. Animation, Phim Hoạt Họa
  6. Đổi Mới Chương Trình Tu Học & Huấn Luyện