Tài Liệu Năm Thứ Nhất Bậc Lực và Trại Vạn Hạnh

I.       KINH THỦ LĂNG NGHIÊM:

 1. Kinh Thủ Lăng Nghiêm – Hòa Thượng Tuyên Hóa                
 2. Bài tựa Thủ Lăng Nghiêm – Thượng Tọa Thích Minh Hiếu
 3. Triết Lý Phật Giáo – Đại Cương Kinh Lăng Nghiêm – Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
 4. Tổng luận Kinh Lăng Nghiêm Trực chỉ – HT Thích Thiện Siêu
 5. Giảng Kinh Thủ Lăng Nghiem – Pháp Vân Đại Sư
 6. Kinh Thủ Lăng Nghiêm – HT Thích Thanh Từ
 7. Kinh Thủ Lăng Nghiêm – HT Thích Duy Lực
 8. Kinh Thủ Lăng Nghiêm – Bác Tâm Minh Lê Đình Thám (audio book, Kinh Văn)
 9. Dàn Bài Kinh Thủ Lăng Nghiêm – HT Thích Thiện Siêu
 10. Kinh Thủ Lăng Nghiêm bằng Anh-NgữKinh Thủ Lăng Nghiêm âm Hoa-Ngữ

II.      KINH DUY MA CẬT

 1. Giảng Giải Kinh Duy Ma Cật – Cư sỹ Lê Sỹ Minh Tùng                
 2. Pháp Môn Bất nhị trong Kinh Duy Ma Cật                            
 3. Duy Ma Cật – giảng giải – Làng Mai
 4. Duy Ma Cật và lý tưởng của người cư sỹ của Daisaku Ikeda – Nguyên Hảo dịch
 5. Kinh Duy Ma Cật Sỏ Thuyết Kinh – Thượng Tọa Thích Tuệ Sỹ dịch

III.    KINH THẮNG MAN

 1. Giảng giải Kinh Thắng Man – Sư Cô Hạnh Chiếu                             
 2. Kinh Thắng Man do HT Thích Thanh Từ dịch – HT Thích Đức Niệm chú giải (link)
 3. Giới thiệu Kinh Thắng Man của Thầy Thích Tuệ Sỹ
 4. Bài Giảng Kinh Thắng Man của Đại Đức Thích Chánh Trí :   Bài 1 (m4a format),   Bài 2 (mp3 format),   Bài 3 (mp3 format)
 5. Bài Giảng Kinh Thắng Man của Hòa Thượng Thích Thanh Từ :  Bài 1Bài 2,  Bài 3,  Bài 4,  Bài 5,  Bài 6,  Bài 7,  Bài 8,  Bài 9,  Bài 10

IV.    GIỚI ĐỊNH TUỆ

 1. Giới Định Tuệ – HT Thích Thái Siêu                                                 
 2. Tam Vô Lậu Học – HT Thích Minh Thành                                        
 3. Luận về Giới Định Tuệ – Khóa Hư lục giảng giải
 4. Chỉ quán để có giới định tuệ