Tài Liệu Năm Thứ Ba Bậc Lực và Trại Vạn Hạnh

1.- KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA – Giảng Giải: Hoà Thượng Tuyên Hoá; Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Minh Định:   http://hoavouu.com/images/file/5MNrXGAx0QgQAJ4S/0262-dieu-phap-lien-hoa-kinh-ht-tuyen-hoa.pdf

2.- KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA – Giảng Giải : HT Thích Thanh Từ:  http://thuvienhoasen.org/images/file/g2r3cZ1G0QgQAGcN/kinhphaphoagianggiai-htthichthanhtu.pdf
http://phapamgiaithoat.com/ebook/Dieu-Phap-Lien-Hoa-Kinh-Giang-Giai-HT-Thanh-Tu.pdf

3.- KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA – HT Thích Trí Tịnh:  http://ftp.budaedu.org/ebooks/pdf/VI203.pdf

4.- KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA HUYỀN TÁN – Biên soạn : Khuy Cơ; Việt dịch : Thích Chân Thường.
http://66.254.41.11/HieuGiang/Data/PDF/KinhPhapHoaHuyenTan_KhuyCo.pdf

5.- PHÁP HOA KINH THÂM NGHĨA ĐỀ CƯƠNG – HT Thích Từ Thông:  http://66.254.41.11/HieuGiang/Data/PDF/KinhPhapHoaThamNghiaDeCuong_ThichTuThong.pdf

6.- SEN NỞ TRỜI PHƯƠNG NGOẠI – Thầy Nhất Hạnh giảng kinh Pháp Hoa: http://thuvienhoasen.org/a1184/sen-no-troi-phuong-ngoai-thay-nhat-hanh-giang-kinh-phap-hoa

7.- KINH PHÁP HOA (Hoa Sen Của Chánh Pháp) – Phần CHÍNH VĂN – HT Thích Trí Quang dịch:  http://thuvienhoasen.org/a640/kinh-phap-hoa

8.- LƯỢC GIẢI KINH PHÁP HOA –  Hòa Thượng Thích Trí Quảng :  http://thuvienhoasen.org/a13113/luoc-giai-kinh-phap-hoa

9.- Ý NGHĨA NHỮNG BÀI KỆ TRONG KINH PHÁP HOA – Hòa Thượng Thích Trí Quảng:  http://www.phatam.com/video/thich-tri-quang/y-nghia-nhung-bai-ke-trong-kinh-phap-hoa-video_9080842cd.html

Đề Tài số 10 : KINH HOA NGHI ÊM.

Thời Gian : từ ngày 01.09.2016 đến 01.12.2016.

Tài liệu :  KINH HOA NGHI ÊM

Hoà Thượng Tuyên Hoá; Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Minh Định
http://www.tangthuphathoc.net/vn/gg/hoanghiemgianggiai-00.htm

HT Thích Thanh Từ
https://archive.org/details/ThichThanhTuKinhHoaNghiem;  hay
http://www.kinhphat.org/xem/Kinh-Hoa-Nghiem-Thich-Thanh-Tu-kinh-giang-1a7ca0a039

HT Thích Trí Tịnh
http://thuvienhoasen.org/a513/kinh-hoa-nghiem        hay
http://quangduc.com/a51384/kinh-hoa-nghiem-ht-thich-tri-tinh

HT Thích Đức Nhuận
http://thuvienhoasen.org/a1211/phan-01-noi-dung-triet-ly-kinh-hoa-nghiem

Thầy Nhất Hạnh giảng kinh Hoa Nghiêm
http://langmai.org/tang-kinh-cac/vien-sach/giang-kinh/con-su-tu-vang-cua-thay-phap-tang

Hòa Thượng Thích Trí Quảng
http://thuvienhoasen.org/a18865/luoc-giai-kinh-hoa-nghiem
hay
http://www.chuahuenghiem.net/thu-vien/sach/luoc-giai-kinh-hoa-nghiem/loi-tua-luoc-giai-kinh-hoa-nghiem/#title

Nguyễn Thế Đăng
http://thientrithuc.vn/kinh-sach/di-vao-kinh-hoa-nghiem-tac-gia-nguyen-the-dang-nxb-thien-tri-thuc-2016/

IV.- Năm (05) Câu Hỏi v Kinh Diệu Pháp Liên Hoa
1.- Kinh Hoa Nghiêm được Đức Phật thuyết giảng tại đâu, gồm bao nhiêu pháp hội ?
2.- Tư tưởng chủ yếu của Kinh Hoa Nghiêm là gì ?
3.- Bốn Pháp giới của Hoa Nghiêm Tông gồm có những đặc điểm nào ?
4.- Thế nào là lý viên dung vô ngại của Hoa Nghi êm Tông ?
5.- Phương pháp hành trì của các hành giả Hoa Nghiêm Tông như thế nào ?