Tài Liệu Năm Thứ Tư Bậc Lực và Trại Vạn Hạnh

Đề Tài số 15 : KINH PHÁP BẢO ĐÀN

Thời Gian : từ ngày 01.10.2017 đến 15.11.2017.

01-KINH PHÁP BẢO ĐÀN – HT THÍCH MÃN GIÁC :  Bản Đôn Hoàng

02-KINH PHÁP BẢO ĐÀN – HT THÍCH DUY LỰC:

http://www.tosuthien.com/kinh-sach/kinh-phap-bao-dan/loi-dich-gia

http://thuongchieu.net/index.php/chuyende/kinhphapbaodan

03-KINH PHÁP BẢO ĐÀN – Hòa thượng Thích Thanh Từ dịch và giảng giải
Nguồn:   http://thuongchieu.org/uni/KinhSachThiKe/Luan/PhapBaoDan/TRANG_CHINH.htm

05-KINH PHÁP BẢO ĐÀN – HUỆ NĂNG LỤC TỔ . Soạn thuật: PHÁP HẢI – Dịch giả: THÍCH NỮ TRÍ HẢI
Nguồn:   http://www.buddhismtoday.com/viet/kinh/kinhphapbaodan.htm

BA Câu Hỏi về KINH PHÁP BẢO ĐÀN – của TT THÍCH HUYỀN CHÂU

Câu 1: Trình bày vài nét xuất thân của lục tổ Huệ Năng, qua đó Anh/Chị rút ra bài học gì trong hoàn cảnh sinh hoạt Đoàn Ao Lam của mình?
Câu 2: Hãy trình bày tông chỉ của lục tổ Huệ Năng? Thử cho một ví dụ minh họa.
Câu 3: “Không nên trụ sắc sanh tâm, không nên trụ thanh, hương, vị, xúc, pháp sanh tâm. Nên không chỗ trụ mà sanh tâm” là câu kinh giúp tâm Huệ Năng bừng sáng giác ngộ. Vậy Anh Chị làm thế nào để được “tâm không chỗ trụ”?

Đề Tài số 14 : KINH A HÀM VÀ NIKAYA

Thời Gian : từ ngày 15.07.2017 đến 15.09.2017.

Tài liệu : Cốt lõi kinh A Hàm và Nikaya 
      01.-   Đại Tạng Kinh Việt Nam Nam Truyền – Kinh Nikaya – HT. Thích Minh Châu
http://www.tusachcuaban.com/2016/05/dai-tang-kinh-viet-nam-nam-truyen-kinh-Nikaya.html
     02.- A-Hàm – Mưa Pháp Chuyển Hóa Phiền Não – Ni Sư Thích Nữ Giới HươngNguồn  :                  https://quangduc.com/a11562/chuong-1-su-hinh-thanh-cau-truc-cua-a-ham-nikaya
     03.- LỜI PHẬT DẠY TRONG KINH TẠNG NIKAYA – Quảng Tánh .
Nguồn :

    04.-  Ebook trọn bộ kinh Nikaya và A Hàm: Ebook Trọn Bộ Kinh Nikaya và A Hàm
http://hoa-ngoc-lan.blogspot.com/2009/12/ebook-tron-bo-kinh-nikaya-va-ham.html

    05.- Hợp tuyển Lời Phật dạy từ Kinh tạng Pali

IV.- BỐN (04) Câu Hỏi v Kinh A Hàm và Nikaya  của Ni Sư Thích Nữ Giới Hương

  1. Xin trình bày sự khác và giống nhau giữa A-hàm và Nikaya
  2. Vì sao hệ thống kinh A-hàm hay Nikaya trong hệ thống Phật giáo Nguyên Thủy dễ hiểu hơn các kinh Đại Thừa phát triển?
  3. Giải thích rộng định nghĩa của Kinh A-hàm hay Nikaya?
  4. Trình bày ý nghĩa một bài kinh A-hàm hay Nikaya mà bạn thích (bất cứ bài kinh nào trong 4 bộ A hàm hay 5 bộ Nikaya). Xin nói ý nghĩa ứng dụng của bài kinh đó trong đời sống tu tập và lãnh đạo của Gia đình Phật tử.

Đề Tài số 13 : NHÂN MINH NHẬP CHÁNH LÝ LUẬN

II.- Thời Gian : từ ngày 25.04.2017 đến 15.07.2017.

III.- Tài liệu :

IV.- Năm (05) Câu Hỏi v Nhân Minh Luận của HT Thích Viên Lý:

  1. Nhân Minh Học là môn học gì?
  2. Tác giả của Nhân Minh Luận là ai?
  3. Đặc điểm của Nhân Minh Học là gì?
  4. Điểm khác biệt giữa Tam đoạn luận của phương Tây và Tam đoạn luận của Nhân minh học Phật giáo như thế nào?
  5. Tại sao phải học về Nhân Minh Học?

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Đề Tài số 12 : THẮNG PHÁP TẬP YẾU LUẬN tức  DUY THỨC HỌC

Thời Gian : từ ngày 15.01.2017 đến 15.04.2016.

Tài liệu :

 01.- PHÁP TƯỚNG TÔNG – DUY THỨC HỌCHòa Thượng Thích Nguyên Siêu

 02.- THẮNG PHÁP TẬP YẾU LUẬN : Dịch và Giải: Tỳ kheo Thích Minh Châu

http://thuvienhoasen.org/a3009/thang-phap-tap-yeu-luan-thich-minh-chau

03.- THẮNG PHÁP TẬP YẾU LUẬN:   Học Viện Phật Giáo Việt Nam

http://www.vbu.edu.vn/subjects/SP-157/Thang-phap-tap-yeu-luan.html

04.- DUY THỨC HỌC:  Dịch Giả: HT. Thích Thiện Hoa

http://thuvienhoasen.org/a7317/duy-thuc-hoc

05.- GIỚI THIỆU ĐẠI CƯƠNG VỀ DUY THỨC HỌC: (Tâm lý học Phật giáo)  –  Tuệ Hạnh

http://thuvienhoasen.org/a7211/dai-cuong-ve-duy-thuc-hoc

06.- DUY THỨC HỌC YẾU LUẬN: Hòa Thượng Thích Từ Thông

http://www.hoavouu.com/p39058a27150/duy-thuc-hoc-yeu-luan

07.- THÀNH DUY THỨC LUẬN: Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang – HT Thiện Siêu

http://www.hoavouu.com/p39058a26499/thanh-duy-thuc-luan

08.- GIẢNG LUẬN DUY BIỂU HỌC: của HT Thích Nhất Hạnh

http://www.hoavouu.com/p39058a27147/giang-luan-duy-bieu-hoc

09.- DUY THỨC TAM THẬP TỤNG: Dịch giả: Hòa Thượng Thích Thuyền Ấn

http://hoavouu.com/a25432/duy-thuc-tam-thap-tung

10.- DUY THỨC NHỊ THẬP TỤNG:  Pháp Âm : ĐĐ Thích Thiện Trí

http://phapamgiaithoat.com/index.php?option=com_content&view=article&id=621%3Aduy-thuc-nhi-thap-tung&catid=63%3Athich-thien-tri&Itemid=157

11.- DUY THỨC PHƯƠNG TIỆN ĐÀM: (Duy Thức Học Nhập Môn) – Sa Môn Thích Thiện Hoa

http://phatam.org/book/index/-duy-thuc-hoc-nhap-mon-sa-mon-thich-thien-hoa/2371/10569