Tài Liệu Năm Thứ Tư Bậc Lực và Trại Vạn Hạnh

Đề Tài số 12 : THẮNG PHÁP TẬP YẾU LUẬN tức  DUY THỨC HỌC

Thời Gian : từ ngày 15.01.2017 đến 15.04.2016.

Tài liệu :

 01.- PHÁP TƯỚNG TÔNG – DUY THỨC HỌCHòa Thượng Thích Nguyên Siêu

 02.- THẮNG PHÁP TẬP YẾU LUẬN : Dịch và Giải: Tỳ kheo Thích Minh Châu

http://thuvienhoasen.org/a3009/thang-phap-tap-yeu-luan-thich-minh-chau

03.- THẮNG PHÁP TẬP YẾU LUẬN:   Học Viện Phật Giáo Việt Nam

http://www.vbu.edu.vn/subjects/SP-157/Thang-phap-tap-yeu-luan.html

04.- DUY THỨC HỌC:  Dịch Giả: HT. Thích Thiện Hoa

http://thuvienhoasen.org/a7317/duy-thuc-hoc

05.- GIỚI THIỆU ĐẠI CƯƠNG VỀ DUY THỨC HỌC: (Tâm lý học Phật giáo)  –  Tuệ Hạnh

http://thuvienhoasen.org/a7211/dai-cuong-ve-duy-thuc-hoc

06.- DUY THỨC HỌC YẾU LUẬN: Hòa Thượng Thích Từ Thông

http://www.hoavouu.com/p39058a27150/duy-thuc-hoc-yeu-luan

07.- THÀNH DUY THỨC LUẬN: Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang – HT Thiện Siêu

http://www.hoavouu.com/p39058a26499/thanh-duy-thuc-luan

08.- GIẢNG LUẬN DUY BIỂU HỌC: của HT Thích Nhất Hạnh

http://www.hoavouu.com/p39058a27147/giang-luan-duy-bieu-hoc

09.- DUY THỨC TAM THẬP TỤNG: Dịch giả: Hòa Thượng Thích Thuyền Ấn

http://hoavouu.com/a25432/duy-thuc-tam-thap-tung

10.- DUY THỨC NHỊ THẬP TỤNG:  Pháp Âm : ĐĐ Thích Thiện Trí

http://phapamgiaithoat.com/index.php?option=com_content&view=article&id=621%3Aduy-thuc-nhi-thap-tung&catid=63%3Athich-thien-tri&Itemid=157

11.- DUY THỨC PHƯƠNG TIỆN ĐÀM: (Duy Thức Học Nhập Môn) – Sa Môn Thích Thiện Hoa

http://phatam.org/book/index/-duy-thuc-hoc-nhap-mon-sa-mon-thich-thien-hoa/2371/10569