Tài Liệu Năm Thứ Tư Bậc Lực và Trại Vạn Hạnh

Đề Tài số 13 : NHÂN MINH NHẬP CHÁNH LÝ LUẬN

II.- Thời Gian : từ ngày 25.04.2017 đến 15.07.2017.

III.- Tài liệu :

IV.- Năm (05) Câu Hỏi v Nhân Minh Luận của HT Thích Viên Lý:

  1. Nhân Minh Học là môn học gì?
  2. Tác giả của Nhân Minh Luận là ai?
  3. Đặc điểm của Nhân Minh Học là gì?
  4. Điểm khác biệt giữa Tam đoạn luận của phương Tây và Tam đoạn luận của Nhân minh học Phật giáo như thế nào?
  5. Tại sao phải học về Nhân Minh Học?

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Đề Tài số 12 : THẮNG PHÁP TẬP YẾU LUẬN tức  DUY THỨC HỌC

Thời Gian : từ ngày 15.01.2017 đến 15.04.2016.

Tài liệu :

 01.- PHÁP TƯỚNG TÔNG – DUY THỨC HỌCHòa Thượng Thích Nguyên Siêu

 02.- THẮNG PHÁP TẬP YẾU LUẬN : Dịch và Giải: Tỳ kheo Thích Minh Châu

http://thuvienhoasen.org/a3009/thang-phap-tap-yeu-luan-thich-minh-chau

03.- THẮNG PHÁP TẬP YẾU LUẬN:   Học Viện Phật Giáo Việt Nam

http://www.vbu.edu.vn/subjects/SP-157/Thang-phap-tap-yeu-luan.html

04.- DUY THỨC HỌC:  Dịch Giả: HT. Thích Thiện Hoa

http://thuvienhoasen.org/a7317/duy-thuc-hoc

05.- GIỚI THIỆU ĐẠI CƯƠNG VỀ DUY THỨC HỌC: (Tâm lý học Phật giáo)  –  Tuệ Hạnh

http://thuvienhoasen.org/a7211/dai-cuong-ve-duy-thuc-hoc

06.- DUY THỨC HỌC YẾU LUẬN: Hòa Thượng Thích Từ Thông

http://www.hoavouu.com/p39058a27150/duy-thuc-hoc-yeu-luan

07.- THÀNH DUY THỨC LUẬN: Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang – HT Thiện Siêu

http://www.hoavouu.com/p39058a26499/thanh-duy-thuc-luan

08.- GIẢNG LUẬN DUY BIỂU HỌC: của HT Thích Nhất Hạnh

http://www.hoavouu.com/p39058a27147/giang-luan-duy-bieu-hoc

09.- DUY THỨC TAM THẬP TỤNG: Dịch giả: Hòa Thượng Thích Thuyền Ấn

http://hoavouu.com/a25432/duy-thuc-tam-thap-tung

10.- DUY THỨC NHỊ THẬP TỤNG:  Pháp Âm : ĐĐ Thích Thiện Trí

http://phapamgiaithoat.com/index.php?option=com_content&view=article&id=621%3Aduy-thuc-nhi-thap-tung&catid=63%3Athich-thien-tri&Itemid=157

11.- DUY THỨC PHƯƠNG TIỆN ĐÀM: (Duy Thức Học Nhập Môn) – Sa Môn Thích Thiện Hoa

http://phatam.org/book/index/-duy-thuc-hoc-nhap-mon-sa-mon-thich-thien-hoa/2371/10569