Vạn Hạnh

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN HUYNH TRƯỞNG CẤP 3 – VẠN HẠNH

I. KHAI KHÓA – HÀM THỤ
A. PHẬT PHÁP (Dharma Teaching)
1. Kinh Duy Ma Cật (Chứng Nhập Pháp Môn Không Hai – Nguyên Lý Bất Nhị) (The Dharma-Door of Non-Duality) Việt Anh
2. Kinh Thắng Man (Quy – Giới – Nguyện – Hành: Hành trình của người Huynh Trưởng) Việt Anh
3. Kinh Thủ Lăng Nghiêm (Triết lý Đạo Phật) Việt Anh
B. TINH THẦN (Spiritualism)
4. Ứng dụng Phật pháp trong đời sống xã hội.
(Trại sinh tự viết theo mình về pháp môn đang tu tập và việc hiệu quả của pháp môn đó đã đem lại cho mình)
   
II. HỘI THẢO KỲ I
A. PHẬT PHÁP (Dharma Teaching)
5. Chúng chọn đề tài từ các bộ Kinh trong 2 năm đầu của Bậc Lực, viết thành luận văn, thuyết trình và hội thảo    
B. KIẾN THỨC TỔNG QUÁT
6. Tìm hiểu sự phát triển của Phật giáo trên thế giới. (Trại sinh nghiên cứu rồi viết thành 1 bài)    
III. TRÊN ĐẤT TRẠI
A. TỔNG QUÁT
7. Tinh thần Trại Vạn Hạnh Việt Anh
8. Sứ mệnh Huynh Trưởng Việt Anh
9. Người lãnh dạo tổ chức GĐPT Việt Anh
10. Vạn Hạnh Thiền Sư Việt Anh
11. Nhân sinh quan – Vũ trụ quan Phật giáo Việt Anh
12. Thiền trong đời sống Huynh trưởng Việt Anh
B. GIA ĐÌNH PHẬT TỬ
13. Trại huấn luyện Việt Anh
IV. HỘI THẢO – KẾT KHÓA
14. Trại sinh chọn 1 tiểu đề trong 10 tiểu đề do Hội Đồng Giảng sư đưa ra, viết bài luận khóa rồi thuyết trình tại khóa hội thảo kết khóa