Lộc Uyển

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN HUYNH TRƯỞNG SƠ CẤP – LỘC UYỂN

I. HÀM THỤ
1. Quán Tưởng – Niệm Phật Việt Anh
2. Ba Pháp Ấn [Vô Thường – Vô Ngã – Niết Bàn] Việt Anh
3. Ý Nghĩa Tên Trại Lộc Uyển Việt Anh
4. Chương Trình Sinh Hoạt của GĐPT Việt Anh
5. Cuộc Ðời của Cố Hòa Thượng Thích Thiện Minh Việt Anh
6. Phát Triển Tổ Chức qua Tinh Thần Đồng Đội Việt Anh
7. Tổ Chức và Ðiều Khiển Trò Chơi Lớn Việt Anh
8. Tổ Chức và Ðiều Khiển một Buổi Lửa Trại Việt Anh
9. Chuyên Môn trong GĐPT: Cắm Trại, Thể Thao, Trò Chơi Nhỏ, v.v. Việt Anh
10. Nghệ Thuật Nói Chuyện Trước Đám Đông Việt Anh
11. Phương Pháp Quán Sát Khả Năng Việt Anh
12. Hiểu biết khái quát các Chuyên Mục & Đề Tài của Bộ Môn Hoạt Động Thanh Niên Việt Anh
13. Hiểu biết khái quát các Chuyên Mục & Đề Tài của Bộ Môn Văn Mỹ Nghệ Việt Anh
II. TRẠI THỰC HÀNH
1. Ứng Dụng Tinh Thần Lục Hòa Việt Anh
2. Sự Liên Quan giữa Nghiệp Báo và Sứ Mệnh của người Huynh Trưởng Việt Anh
3. Đức Tin và sự Quân Bình Đời Sống Người Huynh Trưởng Việt Anh
4. Sứ Mệnh & Định Hướng GĐPT – Lý Tưởng và Sứ Mệnh của Huynh Trưởng Việt Anh
5. Tư Cách và Nhiệm Vụ của Ðoàn Phó Việt Anh
6. Tổ Chức Đoàn, Đội, Chúng, Đàn – Điều Khiển 1 buổi sinh hoạt Đoàn – Hình Thức Áp Dụng Kỷ Luật trong GĐPT Việt Anh
7. Hình Thức và Hiệu Lệnh Tập Họp Việt Anh
8. Thảo Luận: Kinh Nghiệm Lãnh Đạo Việt Anh
9. Giáo dục trong GĐPT – Phương pháp Huân Tập Việt Anh