Văn Thư

Ngày Nội Dung Số Văn Thư
13/6/2017 Ủy Nhiệm Thư về việc tham dự Trại Họp Bạn Ngành Đồng Miền Tịnh Khiết Năm 2017 10029/HDTƯ/QÐ
9/6/2017 Tổ chức Lễ Cầu An cho phu nhân và con trai của Htr. Đồng Duy Lê Ngọc Luôn 10028/HDTƯ/QÐ