Quyết Định

Ngày Nội Dung Số Quyết Định
22/8/2017 Quyết Định về việc công nhận thành phần nhân sự BHD GĐPT Miền Tịnh Khiết nhiệm kỳ XI – 2017-2021 560/HDTƯ/QÐ
6/8/2017 Quyết Định về việc bổ sung nhân sự Ban Tổ Chức Khóa Hội Thảo Huynh Trưởng 559/HDTƯ/QÐ
6/7/2017 Quyết Định về việc thành lập Ban Tổ Chức Khóa Hội Thảo Huynh Trưởng 558/HDTƯ/QÐ
16/4/2017 Quyết Định về việc thành lập Tiểu Ban Tu Chính tài liệu Tu Học Bậc Định 557/HDTƯ/QÐ
6/4/2017 Quyết Định về việc thành lập Tiểu Ban Điều Hành Chương Trình Tu Học Bậc Định 556/HDTƯ/QÐ
1/1/2017 Quyết Định về việc bổ sung nhân sự BHDTU/GĐPTVN Tại Hoa Kỳ Nhiệm Kỳ 10/2016-2020 555/HDTƯ/QÐ
26/12/2016 Quyết Định về việc tu chính phù hiệu, khuôn dấu và thống nhất tiều đề văn thư GĐPTVN tại Hoa Kỳ 554/HDTƯ/QÐ
Phụ Bản 1 – Phù Hiệu GĐPT .pdf
Phụ Bản 2 – Khuôn Dấu .pdf
Phụ Bản 3 – Tiêu Đề Văn Thư .pdf
Phụ Bản 4 – Huy Hiệu GĐPT .pdf
Phụ Bản 5 – Cấp Hiệu GĐPT .pdf
Phụ Bản 6 – Kỳ Hiệu GĐPT .pdf
Phụ Bản 7 – Đồng Phục GĐPT .pdf
Phụ Bản 8 – Sứ Mệnh và Định Hướng GĐPTVN tại Họa Kỳ .pdf
Phụ Bản 9 – Ôn Tụng Điều Luật .pdf
28/10/2016 Quyết Định thành phần nhân sự BHDTU/GĐPTVN Tại Hoa Kỳ Nhiệm Kỳ 10/2016-2020 553/HDTƯ/QÐ