Quyết Định

Ngày Nội Dung Số Quyết Định
01/01/2017 Quyết Định về việc bổ sung nhân sự BHDTU/GĐPTVN Tại Hoa Kỳ Nhiệm Kỳ 10/2016-2020 555/HDTƯ/QÐ
26/12/2016 Quyết Định về việc tu chính phù hiệu, khuôn dấu và thống nhất tiều đề văn thư GĐPTVN tại Hoa Kỳ 554/HDTƯ/QÐ
Phụ Bản 1 – Phù Hiệu GĐPT .pdf
Phụ Bản 2 – Khuôn Dấu .pdf
Phụ Bản 3 – Tiêu Đề Văn Thư .pdf
28/10/2016 Quyết Định thành phần nhân sự BHDTU/GĐPTVN Tại Hoa Kỳ Nhiệm Kỳ 10/2016-2020 553/HDTƯ/QÐ