NHẠC-ĐIỂN

 Kính thưa Quý ACE Lam-viên,

     Một thành-quả mà Diễn-ĐànVMN đã cố gắng đạt được trong ba năm qua, kể từ đầu năm 2010, là sự thiết-lập đựợc bộ Nhạc-Điển cho tổ-chức GĐPTVN tại Hoa-kỳ . Đây là một tích-sản được hình thành cụ-thể dành riêng cho bộ-môn Văn-Mỹ-Nghệ của Tổ-Chức. 

  Mục-tiêu của bộ Nhạc-Điển là nhằm kết nạp đầy đủ các bài hát được lưu dụng trong các sinh-hoạt  Gia-Đình Phật-Tử từ lúc sơ-khởi ( thập-niên 40 ) cho đến ngày nay, bao gồm từ quốc-nội Việt-Nam ra tới các quốc-gia hải-ngoại . 

 Có ba đặc-điểm được minh-xác đối với bộ Nhạc-Điển:

 1) Là tích-sản chung của Tổ-chức – Do dó, sự phong-phú, chính-xác, đầy đủ, tốt đẹp, hay dỡ, ….. của bộ Nhạc-Điển là do “nhân”  đóng góp ( sáng tác hoặc ý kiến )  của tập-thể Lam-viên chúng ta . Diễn-Đàn VMN chỉ là một trong những cái “duyên” cho sự kết hợp mà thôi .

 2) Không hạn-định thời-gian chấm dứt – Nhạc-Điển sẽ luôn-luôn tiếp nhận và cập nhật các tài-liệu sáng-tác mới trong tương-lai , bất cứ lúc nào .

 3) Cố gắng đáp ứng thích-nghi với kỹ-thuật hiện-đại – Nhằm hữu hiệu hoá công-dụng .

 Tiếp theo đây là các chỉ-dẫn cần-thiết được đề-cập trong bộ Nhạc-Điển :

 1 – SỐ DANH BỘ – Mỗi bài hát ghi vào Nhạc-Điển được chỉ-định bởi một con số ghi danh duy nhất, gọi là SỐ DANH BỘ ( viết tắt : SDB ) . Con số này chỉ là con số thứ-tự khi bài hát được ghi vào Nhạc-Điển, nó không liên hệ gì đến thời-gian mà bài hát được sáng-tác . Tính đến cuối năm 2012, Nhạc-Điển đã ghi được 400 bài, được đánh số từ 0001 đến 0400 .

 2 –  NHẠC-LIỆU CỨNG – Là tập-hợp các bản ký-âm các bản nhạc in trên giấy, xếp theo thứ-tự SDB của các bài hát , đặt trong các cuốn hồ-sơ bìa cứng . Nhạc-liệu cứng được lưu-trữ tại văn-phòng tài-liệu của Ban Hướng-Dẫn Trung-Ương .

 3 –  NHẠC-LIỆU MỀM –  Là những bài hát được đưa vào mạn điện-toán, qua Trang Nhà của Ban Hướng-Dẫn Trung-Ương GĐPTVN tại Hoa-Kỳ, theo địa-chỉ sau đây :    www.gdptvn-hoaky.com

 Cước chú : Thường thì mỗi bài hát ghi trên mạn điện-toán dưới 3 d ạng-thức sau đây : (1) Bản Ký-Âm ( Hay Nhạc có Nốt ) dành cho người có kiến-thức về nhạc-lý ;  (2) Lời ca , được trình bày qua dạng Microsoft Power Point, dành làm trợ-huấn-cụ, dạy hát cho các em ;  (3) MP3 , nhạc phát-âm đúng theo điệu của bài hát ( không có lời ca ), dành cho ai muốn tự mình tập hát, hoặc hướng-dẫn các em hát . Ngoài 3 dạng-thức vừa đề-cập, đôi khi bài hát còn có thêm phần phụ-diễn ( PD ) để giúp cho sự tập-dượt được phong-phú hơn .

 4 –  MỤC-LỤC NHẠC –        Mục-Lục Nhạc là tập-hợp các trang liệt-kê các bài hát đã được đưa vào bộ Nhạc-Điển . Đối với bộ Nhạc-Liệu Cứng, các trang Mục-Lục Nhạc là những bảng liệt-kê 4 cột , gồm có : (1)  cột SDB ;  (2) cột tên bài hát ;  (3) cột tên tác-giả ;  (4) cột ghi loại nhạc sinh-hoạt .  ( mời xem Phụ Bản A đính kèm )

 Có 4 bản Mục-Lục Nhạc được in sẳn cho tập Nhạc-liệu cứng , phân chia theo  4 loại xếp thứ-tự sau đây :

 1 –   Mục-Lục xếp theo thứ-tự SDB 1,2,3, …

2 –   Mục-Lục xếp theo thứ-tự A,B,C,… Tên bài hát

3 –   Mục-Lục xếp theo thứ-tự danh-tánh tác-giả

4 –   Mục-Lục xếp theo thứ-tự  Loại Nhạc sinh-hoạt .

Đối với nhóm Nhạc-Liệu Mềm, các trang Mục-Lục Nhạc là những trang liệt-kê 9 cột , gồm có : (1) cột SDB ;  (2) cột tên bài hát ; (3) cột tên tác-giả ;  (4) cột loại nhạc sinh-hoạt  ;  (5) cột chọn bản ký-âm ; (6) cột chọn âm-điệu MP3 ;  (7) cột chọn Lời ca/Phụ-đính  ;  (8) & (9) cột chọn nhạc Phụ-diễn PD1, PD2 .

 ( mời xem Phụ-Bản B đính kèm )

  Nhạc-Liệu Mềm cũng có 4 bản Mục-Lục Nhạc xếp theo thứ-tự như trường-hợp Nhạc-Liệu Cứng .Việc chuyển từ bản Mục-Lục này qua bản Mục-Lục khác, được thực-hiện như sau :  

 *Nhìn vào phía dưới của màn ” monitor ” , tìm dãy chữ  “Muc-Luc/ Sheet1/Sheet2/Sheet3 ” 

 *Chọn :   Muc-Luc :  cho bảng Mục-Lục xếp theo thứ-tự SDB

*Chọn :  Sheet1    :  cho bảng Mục-Lục xếp theo thứ-tự tên bài hát

 *Chọn :  Sheet2    : cho bảng Mục-Lục xếp theo thứ-tự tên tác-giả

 *Chọn :  Sheet3     : cho bản Mục-Lục xếp theo thứ-tự loại nhạc sinh-hoạt . 

Cước chú : Các bảng Mục-Lục Nhạc ( thuộc phần mềm ) có thể được tìm thấy rất dễ dàng qua các động-tác sau đây :

                  (1) Vào Trang Nhà chính của Ban Hướng-Dẫn Trung-Ương GĐPTVN tại Hoa-kỳ, địa-chỉ ” gdptvn-hoaky.com “

                  (2) Nhấn vào ô ” VĂN MỸ NGHỆ ” 

               (3) Chọn  ” MỤC-LỤC NHẠC “

 5 –  CHỌN TÀI-LIỆU CỦA BÀI HÁT .

 Sau khi đã chọn xong bài hát trong bảng MỤC-LỤC NHẠC, việc tiếp theo là chọn tài-liệu của bài hát . Tất cả có 4 trường-hợp :

       1 –  Nếu muốn xem bảng ký-âm của bài hát, thì nhấn vào ô có chữ KA trên cột Bảng Ký-âm .

       2 –  Nếu muốn nghe âm-điệu của bài hát, thì nhấn vào ô có chữ  mp3  trên cột Âm-điệu MP3 .

       3 –  Nếu muốn xem lời ca của bài hát, thì nhấn vào ô có chữ  ppt trên cột Lời ca/Phụ-đính .

       4 –  Nếu muốn nghe nhạc phụ-diễn, thì nhấn vào ô có chữ PD trên cột Nhạc PD1/PD2 .

 Cước chú : Trong hiện tại, vì khả-năng và phương-tiện giới hạn, nên phần phụ-diễn chưa được thực-hiện đầy-đủ cho toàn thể các bài hát hiện có trong bộ Nhạc-Điển . Phần này sẽ được bổ-túc dần-dần khi hội đủ trợ-duyên tự-túc hoặc được sự đóng góp từ Quý ACE Lam-viên bốn phương .

 Sau cùng, sự thành hình của bộ Nhạc-Điển này trong hiện tại, chỉ là bước đầu của tiến-trình gầy dựng cho nhu-cầu kết nạp tài-nguyên của bộ-môn văn-mỹ-nghệ trong Tổ-chức chúng ta . Do đó, chúng tôi tin chắc rằng bộ sản-phẩm nêu trên còn rất nhiều thiếu sót và chưa được tinh-vi đối với sự tiến-bộ của nền khoa-học điện-toán hiện-đại . Tuy nhiên, chúng tôi vẫn mạnh dạn giới-thiệu lên Diễn-Đàn VMN, với ý nghĩ thô-thiển ” có còn hơn không “, và mong mỏi sự chỉ-dẫn của chư vị thiện tri-thức .

Diễn-Đàn VMN

muclucnhac 1

Phụ Bản A

muclucnhac 2Phụ Bản B