Category Archives: TinTuc

Thông Tư Liên Trại ADLU GĐPT MQĐ 2016

Kính trình BHD TƯ Thông Tư về Liên Trại Huấn Luyện ADLU 2016 của Miền Quảng Đức và kính nhờ Anh chuyển đến các Miền. 1. TÊN TRẠI: Liên Trại Huấn Luyện Sơ-Cấp Lộc-Uyển và Cấp I A-Dục 2016 Gia Đình Phật Tử Miền Quảng Đức. 2. THỜI GIAN: Từ 1 tháng 5, 2016 đến… Continue reading »