Tài Liệu Trại A Dục

** Cập nhật ngày 12 tháng 9 năm 2017 (v1.0)

** Lưu ý: Các bài học sau đây có tính năng sắp đặt theo thứ tự alphabet. Xin nhấp chuột vào "Tên Bài Học", "Bậc Học", v.v...để được sắp theo thứ tự alphabet theo đề mục mong muốn

** Note: This Table is sortable. Click on one of the headings to get the alphabet order

Phần Hàm Thụ A Dục

STT Tên Bài Học Bậc Học Tiếng Việt Tiếng Anh Năm Ấn Bản Posted date Nguồn (source) Ghi Chú
ADuc0001 Kinh Diệt Trừ Phiền Giận - Subduing Hatred (doc) or (pdf) A Dục có (yes) có (yes) 2017 2017-09-12 gdptvn-hoaky.com
ADuc0002 Lý Tưởng và Sứ Mệnh - The Ideals & Missions (doc) or (pdf) A Dục có (yes) có (yes) 2017 2017-09-12 gdptvn-hoaky.com
ADuc0003 Vua A Dục -- Ashoka or Asoka (doc) or (pdf) A Dục có (yes) có (yes) 2017 2017-09-12 gdptvn-hoaky.com
ADuc0003a Tinh Thần của Vua A Dục - the Spirit of King Asoka (doc) or (pdf) A Dục có (yes) có (yes) 2017 2017-09-12 gdptvn-hoaky.com
ADuc0004 Ý NGHĨA TÊN TRẠI A-DỤC - Meaning of tthe Training Camp Asoka (doc) or (pdf) A Dục có (yes) có (yes) 2017 2017-09-12 gdptvn-hoaky.com
ADuc0005 ĐỨC TIN - THE FAITH (doc) or (pdf) A Dục có (yes) có (yes) 2017 2017-09-12 gdptvn-hoaky.com
ADuc0006 NỘI QUY VÀ QUY CHẾ - By-law and Statutes (doc) or (pdf) A Dục có (yes) có (yes) 2017 2017-09-12 gdptvn-hoaky.com
ADuc0007 Huấn Luyện Huynh Trưởng - VBYA Leadershiip Traiiniing (doc) or (pdf) A Dục có (yes) có (yes) 2017 2017-09-12 gdptvn-hoaky.com
ADuc0008 Người Đoàn Trưởng - A Unit Leader (doc) or (pdf) A Dục có (yes) có (yes) 2017 2017-09-12 gdptvn-hoaky.com
ADuc0009 QUẢN TRỊ & HÀNH CHÁNH - MANAGEMENT ADMINISTRATION (doc) or (pdf) A Dục có (yes) có (yes) 2017 2017-09-12 gdptvn-hoaky.com
ADuc0010 Đội Chúng Tự Trị - Sub-Unit Management (doc) or (pdf) A Dục có (yes) có (yes) 2017 2017-09-12 gdptvn-hoaky.com
ADuc0011 Tổ chức huấn luyện Đội - Organize training for Team Leader (doc) or (pdf) A Dục có (yes) có (yes) 2017 2017-09-12 gdptvn-hoaky.com
ADuc0012 Thi Vượt Bậc - Passing Level Exam (doc) or (pdf) A Dục có (yes) có (yes) 2017 2017-09-12 gdptvn-hoaky.com
ADuc0013 PHƯƠNG PHÁP SOẠN BÀI GIẢNG - LESSON PLANNING (doc) or (pdf) A Dục có (yes) có (yes) 2017 2017-09-12 gdptvn-hoaky.com
ADuc0013b Cách Soạn và Hướng Dẫn - Preparation and Teaching Metthod (doc) or (pdf) A Dục có (yes) có (yes) 2017 2017-09-12 gdptvn-hoaky.com
ADuc0014 PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC - EDUCATIONAL METHODS (doc) or (pdf) A Dục có (yes) có (yes) 2017 2017-09-12 gdptvn-hoaky.com
ADuc0015 Tâm Lý Ðoàn Sinh - Youth Psychology & Disiplines (doc) or (pdf) A Dục có (yes) có (yes) 2017 2017-09-12 gdptvn-hoaky.com
ADuc0016 Tâm Lý Ðoàn Sinh - Youth Psychology & Disiplines (doc) or (pdf) A Dục có (yes) có (yes) 2017 2017-09-12 gdptvn-hoaky.com
ADuc0017 Tâm Lý Ðoàn Sinh - Youth Psychology & Disiplines (doc) or (pdf) A Dục có (yes) có (yes) 2017 2017-09-12 gdptvn-hoaky.com
ADuc0018 TINH THẦN TRẠI A DỤC - The Spiiriitt off Asoka Camp (doc) or (pdf) A Dục có (yes) có (yes) 2017 2017-09-12 gdptvn-hoaky.com
ADuc0021a SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA ĐƠN VỊ GIA ĐÌNH PHẬT TỬ (doc) or (pdf) A Dục có (yes) có (yes) 2017 2017-09-12 gdptvn-hoaky.com
ADuc0021b Cơ Cấu Tổ Chức BHD Miền (doc) or (pdf) A Dục có (yes) có (yes) 2017 2017-09-12 gdptvn-hoaky.com
ADuc0021c Cơ Cấu Tổ Chức BHD Trung Ương (doc) or (pdf) A Dục có (yes) có (yes) 2017 2017-09-12 gdptvn-hoaky.com
ADuc0023 Cuộc Đời Cố Hòa Thượng Thiện Minh - THE LIFE OF THE LATE MOST VENERABLE THÍCH THIỆN MINH (doc) or (pdf) A Dục có (yes) có (yes) 2017 2017-09-12 gdptvn-hoaky.com
ADuc0024a SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA ĐƠN VỊ GIA ĐÌNH PHẬT TỬ (doc) or (pdf) A Dục có (yes) có (yes) 2017 2017-09-12 gdptvn-hoaky.com
ADuc0024b SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BHD Miền (doc) or (pdf) A Dục có (yes) có (yes) 2017 2017-09-12 gdptvn-hoaky.com
ADuc0030 Phương Pháp Dạy Vần (doc) or (pdf) A Dục có (yes) có (yes) 2017 2017-09-12 gdptvn-hoaky.com

Phần Thực Hành A Dục

STT Tên Bài Học Bậc Học Tiếng Việt Tiếng Anh Năm Ấn Bản Posted date Nguồn (source) Ghi Chú
ADuc0001 BỐN NHIẾP PHÁP - The Four Allll-Embraciing Viirtues (doc) or (pdf) A Dục Không (no) Không (no) 2017 2017-09-12 gdptvn-hoaky.com
ADuc0002 Lý Tưởng & Sứ Mệnh của GDPTVN Hoaky - Idealls & Miissiions of the Vietnamese Buddhist Youth Association in the United States of America (doc) or (pdf) A Dục Không (no) Không (no) 2017 2017-09-12 gdptvn-hoaky.com
ADuc0003 Lý Tưởng và Sứ Mệnh của Htr. - The Ideals & Missions of a Leader (doc) or (pdf) A Dục có (yes) có (yes) 2017 2017-09-12 gdptvn-hoaky.com
ADuc0004 Tâm Lý Đoàn Sinh - Youth Psychology (doc) or (pdf) A Dục Không (no) Không (no) 2017 2017-09-12 gdptvn-hoaky.com
ADuc0005 Tư Cách và Nhiệm Vụ của Ðoàn Trưởng - CHARACTERISTICS AND RESPONSIBILITIES OF THE UNIT LEADER (doc) or (pdf) A Dục Không (no) Không (no) 2017 2017-09-12 gdptvn-hoaky.com
ADuc0006 Đội Chúng Tự Trị - Sub-Unit Management (doc) or (pdf) A Dục Không (no) Không (no) 2017 2017-09-12 gdptvn-hoaky.com
ADuc0007 Họp Đoàn NGÀNH OANH - Oanh Vu Gathering (doc) or (pdf) A Dục Không (no) Không (no) 2017 2017-09-12 gdptvn-hoaky.com
ADuc0008 PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC TRONG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ - THE EDUCATIONAL METHODS IN THE BUDDHIST YOUTH ASSOCIATION (doc) or (pdf) A Dục Không (no) Không (no) 2017 2017-09-12 gdptvn-hoaky.com
ADuc0009 TỔ CHỨC VÀ ĐIỀU KHIỂN TRẠI - ORGANIZING AND COORDINATING A CAMP (doc) or (pdf) A Dục Không (no) Không (no) 2017 2017-09-12 gdptvn-hoaky.com
ADuc0010 Tổ-chức và Điều-khiển Trò Chơi Lớn - ORGANIZING & COORDINATING LARGE--OBSTACLE--COURSE (doc) or (pdf) A Dục Không (no) Không (no) 2017 2017-09-12 gdptvn-hoaky.com
ADuc0011 TỔ CHỨC và ĐIỀU KHIỂN LỬA TRẠI - ORGANIZING AND COORDINATING CAMPFIRE (doc) or (pdf) A Dục Không (no) Không (no) 2017 2017-09-12 gdptvn-hoaky.com
ADuc0012 TỔ CHỨC và ĐIỀU KHIỂN TRẠI BAY - ORGANIZING AND COORDINATING A CONTINUOUSLY MOVING CAMP (doc) or (pdf) A Dục Không (no) Không (no) 2017 2017-09-12 gdptvn-hoaky.com
ADuc0013 Tổ-chức và Điiều-khiiển Du Ngoạn - Organiiziing and Coordiinatiing a FIELD TRIP (doc) or (pdf) A Dục Không (no) Không (no) 2017 2017-09-12 gdptvn-hoaky.com
ADuc0014 Cơ Cấu Tổ Chức BHD TU (doc) or (pdf) A Dục Không (no) Không (no) 2017 2017-09-12 gdptvn-hoaky.com
ADuc0015 CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT của GIA ÐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM tại Hoa Kỳ - The LEARNING AND ACTIVITIES PROGRAM (doc) or (pdf) A Dục Không (no) Không (no) 2017 2017-09-12 gdptvn-hoaky.com
ADuc0016 Văn Nghệ trong Gia Đình Phật Tử - Artts and Liitteratture iin GDPT (doc) or (pdf) A Dục Không (no) Không (no) 2017 2017-09-12 gdptvn-hoaky.com
ADuc0017 Báo Chí trong Gia Ðình Phật Tử - Newspapers in the Buddhist Youth Group (doc) or (pdf) A Dục Không (no) Không (no) 2017 2017-09-12 gdptvn-hoaky.com