Tài Liệu Phật Pháp Ngành Thiếu (hiện hành)

** Cập nhật ngày 23 tháng 5 năm 2017 (v7.5)

** Lưu ý: Các bài học sau đây có tính năng sắp đặt theo thứ tự alphabet. Xin nhấp chuột vào "Tên Bài Học", "Bậc Học", v.v...để được sắp theo thứ tự alphabet theo đề mục mong muốn

** Note: This Table is sortable. Click on one of the headings to get the alphabet order

Bậc Hướng Thiện

STT Tên Bài Học Ngành Bậc Học Tiếng Việt Tiếng Anh Năm Ấn Bản Posted date Nguồn (source) Ghi Chú
TNHT0001 Lược Sử Đức Phật Thích Ca (The Life Story of Buddha) (docx) or (pdf) Thiếu Hướng Thiện có (yes) có (yes) 2016 2016-04-06 gdptvn-hoaky.com
TNHT0001a Lược Sử Đức Phật Thích Ca (The Life Story of Buddha) (docx) or (pdf) Thiếu Hướng Thiện không (no) có (yes) 2016 2016-04-06 Buddhist, Sunday School Lesson
TNHT0002 Ba Ngôi Báu (Three Jewels)  (docx) or (pdf) Thiếu Hướng Thiện có (yes) có (yes) 2016 2016-04-06 gdptvn-hoaky.com format ok
TNHT0003 Quy Y Tam Bảo (The Three Refuges)  (docx) or (pdf) Thiếu Hướng Thiện có (yes) có (yes) 2016 2016-04-06 gdptvn-hoaky.com
TNHT0004 Sơ lược về Bốn Sự Thật Cao Thượng (Basic Four Noble Truths) (docx) or (pdf) Thiếu Hướng Thiện có (yes) có (yes) 2016 2016-04-06 Buddhist, Sunday School Lesson
TNHT0004a Sơ lược về Bốn Sự Thật Cao Thượng (Basic Four Noble Truths) (docx) or (pdf) Thiếu Hướng Thiện không (no) có (yes) 2016 2016-04-06 Buddhism Key Stage II by Jing Yin, W.Y.Ho
TNHT0004b Sơ lược về Bốn Sự Thật Cao Thượng (Basic Four Noble Truths) (docx) or (pdf) Thiếu Hướng Thiện không (no) có (yes) 2017 2017-05-21 Barbara O’Brien in buddhism.about.com
TNHT0004c Buddhist Beliefs: The Four Noble Truths by Mindah-Lee Kumar (Video Clip) Thiếu Hướng Thiện có (yes) 2017 2017-05-23 Minda-Lee Kuma (The Enthusiastic Buddhist) Video
TNHT0004d The Four Noble Truths (google docs) Thiếu Hướng Thiện không (no) có (yes) 2017 2017-05-23 Nguyên Túc Nguyễn Sung
TNHT0004e The Four Noble Truths (external link) Thiếu Hướng Thiện có (yes) 2017 2017-05-23 BBC
TNHT0005  Ý Nghĩa Bài Sám Hối Phát Nguyện (Repentance Chant) (docx) or (pdf) Thiếu Hướng Thiện có (yes) có (yes) 2016 2016-04-06 gdptvn-hoaky.com
TNHT0006 Ý Nghĩa Ăn Chay (Meaning of a Vegetarian Diet) (docx) or (pdf) Thiếu Hướng Thiện có (yes) có (yes) 2016 22016-04-06 gdptvn-hoaky.com
TNHT0007 Ý Nghĩa Niệm Phật (Reflecting & Chanting Buddha’s Names) (docx) or (pdf) Thiếu Hướng Thiện có (yes) có (yes) 2016 2016-04-26 gdptvn-hoaky.com format ok
TNHT0008 Châm Ngôn của Thiếu, Thanh và Huynh Trưởng (docx) or (pdf) Thiếu Hướng Thiện có (yes) có (yes) 2016 2016-04-26 gdptvn-hoaky.com format ok
TNHT0009 Năm Điều Luật (docx) or (pdf) Thiếu Hướng Thiện có (yes) có (yes) 2016 2016-04-26 gdptvn-hoaky.com format ok
TNHT0010 Ý Nghĩa Màu Lam (docx) or (pdf) Thiếu Hướng Thiện có (yes) có (yes) 2016 2016-04-26 gdptvn-hoaky.com format ok
TNHT0011 Huy Hiệu Hoa Sen (docx) or (pdf) Thiếu Hướng Thiện có (yes) có (yes) 2016 2016-04-26 gdptvn-hoaky.com format ok
TNHT0012 Mục Đích của GĐPT (docx) or (pdf) Thiếu Hướng Thiện có (yes) có (yes) 2016 2016-04-26 gdptvn-hoaky.com format ok

Bài Đọc Thêm Bậc Hướng Thiện

TNHT0013 Hiểu và Thương (docx) or (pdf) Thiếu Hướng Thiện có (yes) có (yes) 2016 2016-04-26 gdptvn-hoaky.com
TNHT0014 Chánh Niệm & Tỉnh Thức (docx) or (pdf) Thiếu Hướng Thiện có (yes) có (yes) 2016 2016-04-26 gdptvn-hoaky.com

Bậc Sơ Thiện

STT Tên Bài Học Ngành Bậc Học Tiếng Việt Tiếng Anh Năm Ấn Bản Posted date Nguồn (source) Ghi Chú
TNST0001 Sơ lược về Bát Chánh Đạo (Basic Noble Eightfold Path): (docx) or (pdf) Thiếu Sơ Thiện có (yes) có (yes) 2016 2016-04-26 gdptvn-hoaky.com format ok
TNST0002 Tam Độc(The Three Evils): (docx) or (pdf) Thiếu Trung Thiện có (yes) có (yes) 2016 2016-04-26 gdptvn-hoaky.com format ok
TNST0003 Sáu Phép Hòa Kính (The Six Rules of Harmony) (docx) or (pdf) Thiếu Sơ Thiện có (yes) có (yes) 2016 2016-04-26 gdptvn-hoaky.com format ok
TNST0004 Bốn Ân (The Four Gratitudes) (docx) or (pdf) Thiếu Sơ Thiện có (yes) có (yes) 2016 2016-04-26 gdptvn-hoaky.com format ok
TNST0005 Năm Giới (Five Precepts): (docx) or (pdf) Thiếu Sơ Thiện có (yes) có (yes) 2016 2016-04-26 gdptvn-hoaky.com format ok
TNST0006 Bốn Nhiếp Pháp (The Four Assistant Methods) (docx) or (pdf) Thiếu Sơ Thiện có (yes) có (yes) 2016 2016-04-26 gdptvn-hoaky.com format ok
TNST0007 Nghi Thức Thông Thường (The Common Ceremony) (docx) or (pdf) Thiếu Sơ Thiện có (yes) có (yes) 2016 2016-04-26 gdptvn-hoaky.com format ok
TNST0008 Nghiệp Báo (The Law of Karma): (docx) or (pdf) Thiếu Sơ Thiện có (yes) có (yes) 2016 2016-04-26 gdptvn-hoaky.com format ok
TNST0009 Sự Tái Sanh (Rebirth): (docx) or (pdf) Thiếu Sơ Thiện không (no) có (yes) 2016 2016-04-26 gdptvn-hoaky.com format ok
TNST0010 Phật A Di Đà (docx) or (pdf) Thiếu Sơ Thiện có (yes) có (yes) 2016 2016-04-26 gdptvn-hoaky.com format ok
TNST0011 Đức Quán Thế Âm Bồ Tát (docx) or (pdf) Thiếu Sơ Thiện có (yes) có (yes) 2016 2016-04-26 gdptvn-hoaky.com format ok
TNST0012 Thiền Hơi Thở (docx) or (pdf) Thiếu Sơ Thiện Không (no) có (yes) 2017 2017-05-03 Làng Mai & Meditation Oasis
TNST0013 Em Thực Tập: Ăn Trong Chánh Niệm (docx) or (pdf) Thiếu Sơ Thiện Không (no) Không (no) XXXX XXXX-XX-XX Không có
TNST0014 Cấp Hiệu của Ngành Oanh Vũ và Ngành Thiếu (docx) or (pdf) Thiếu Sơ Thiện có (yes) không (no) 2016 2016-04-26 gdptvn-hoaky.com
TNST0015 Tổ Chức Đơn Vị GĐPT (docx) or (pdf) Thiếu Sơ Thiện có (yes) không (no) 2016 2016-04-26 gdptvn-hoaky.com

Bài Đọc Thêm Bậc Sơ Thiện

TNST0016 Mẫu Chuyện Đạo #1: Người Nông Dân Phản Bội (docx) or (pdf) Thiếu Sơ Thiện có (yes) có (yes) 2016 2016-01-01 gdptvn-hoaky.com format ok
TNST0017 Mẫu Chuyện Đạo #2: Con Khỉ Có Lòng Đại Bi (docx) or (pdf) Thiếu Sơ Thiện có (yes) có (yes) 2016 2016-01-01 gdptvn-hoaky.com format ok
TNST0018 Mẫu Chuyện Đạo #3: Vua Si Vi (docx) or (pdf) Thiếu Sơ Thiện có (yes) có (yes) 2016 2016-01-01 gdptvn-hoaky.com format ok
TNST0019 Nghệ Thuật Nghe Pháp (docx) or (pdf) Thiếu Sơ Thiện có (yes) có (yes) 2016 2016-01-01 gdptvn-hoaky.com format ok
TNST0020 Hạnh Lắng Nghe (docx) or (pdf) Thiếu Sơ Thiện có (yes) có (yes) 2016 2016-01-01 gdptvn-hoaky.com format ok
TNST0021 Chữ Hiếu trong Đạo Phật (docx) or (pdf) Thiếu Sơ Thiện có (yes) có (yes) 2016 2016-01-01 gdptvn-hoaky.com format ok
TNST0022 Ý Nghĩa Cờ Phật Giáo (docx) or (pdf) Thiếu Sơ Thiện có (yes) có (yes) 2016 2016-01-01 gdptvn-hoaky.com format ok

Bậc Trung Thiện

STT Tên Bài Học Ngành Bậc Học Tiếng Việt Tiếng Anh Năm Ấn Bản Posted date Nguồn (source) Ghi Chú
TNTT0001  Lý Nhân Duyên Sanh (The Law of Causality) (docx) or (pdf) Thiếu Trung Thiện có (yes) có (yes) 2016 2016-04-29 gdptvn-hoaky.com
TNTT0002 Lý Nhân Quả (Cause & Effect) (docx) or (pdf) Thiếu Trung Thiện có (yes) có (yes) 2016 2016-04-29 gdptvn-hoaky.com
TNTT0003 Lý Luân Hồi (The Law of Birth-Death Cycle) (docx) or (pdf) Thiếu Trung Thiện có (yes) có (yes) 2016 2016-04-29 gdptvn-hoaky.com
TNTT0004 Kinh Thương Yêu (docx) or (pdf) Thiếu Trung Thiện có (yes) có (yes) 2016 2016-04-29 gdptvn-hoaky.com
TNTT0005 Kinh Phước Đức (docx) or (pdf) Thiếu Trung Thiện có (yes) có (yes) 2016 2016-04-29 gdptvn-hoaky.com
TNTT0006 Lời Phật Dạy (The Teaching of All Buddhas) (docx) or (pdf) Thiếu Trung Thiện không (no) có (yes) 2016 2016-04-29 Buddhist, Sunday School Lesson
TNTT0007 Năm Uẩn (The Five Aggregates) (docx) or (pdf) Thiếu Trung Thiện có (yes) có (yes) 2016 2016-04-29 gdptvn-hoaky.com
TNTT0008 Ba Dấu Ấn của Phật Giáo (docx) or (pdf) Thiếu Trung Thiện có (yes) có (yes) 2016 2016-04-29 Buddhist, Sunday School Lesson
TNTT0009 Mười Điều Thiện (Ten Good Deeds) (docx) or (pdf) Thiếu Trung Thiện có (yes) có (yes) 2016 2016-04-29 gdptvn-hoaky.com
TNTT0010 Phù Hiệu GĐPT VN (docx) or (pdf) Thiếu Trung Thiện có (yes) có (yes) 2016 2016-01-01 gdptvn-hoaky.com

Bài Đọc Thêm Bậc Trung Thiện

TNTT0013 Ý Nghĩa về sự may mắn (Trusting To Luck) (docx) or (pdf) Thiếu Trung Thiện không (no) có (yes) 2016 2016-01-01 Buddhist, Sunday School Lesson
TNTT0014  An Cư Kiết Hạ (docx) or (pdf) Thiếu Trung Thiện có (yes) có (yes) 2016 2016-01-01 gdptvn-hoaky.com

Bậc Chánh Thiện - (all lessons in one .docx) or (all lessons in one .pdf)

STT Tên Bài Học Ngành Bậc Học Tiếng Việt Tiếng Anh Năm Ấn Bản Posted date Nguồn (source) Ghi Chú
TNCT0001 Bốn Sự Thật Cao Thượng (The Four Noble Truths) (docx) or (pdf) Thiếu Chánh Thiện có (yes) có (yes) 2016 2017-05-03 gdptvn-hoaky.com
TNCT0001a Bốn Sự Thật Cao Thượng (The Four Noble Truths) (docx) or (pdf) Thiếu Chánh Thiện có (yes) có (yes) 2017 2017-05-23 http://www.buddhanet.net/e-learning/buddhism
TNCT0002 Tám Chánh Đạo (The Eight-fold noble paths) (docx) or (pdf) Thiếu Chánh Thiện có (yes) có (yes) 2016 2017-05-03 gdptvn-hoaky.com
TNCT0003 Mười Hai Nhân Duyên (The Principle of Dependent Origination) (docx) or (pdf) Thiếu Chánh Thiện có (yes) có (yes) 2016 2017-05-23 gdptvn-hoaky.com
TNCT0003a Dependent Origination (The Buddhist TV) by Yuttadhammo Bhikkhu on youtube or on www.thebuddhist.tv Thiếu Chánh Thiện có (yes) có (yes) 2016 2017-05-23 gdptvn-hoaky.com video
TNCT0003b 11-13-15 Learning About the 12 Links of Dependent Origination by Sravasti Abbey youtube Thiếu Chánh Thiện có (yes) có (yes) 2016 2017-05-23 gdptvn-hoaky.com very Pleasant video
TNCT0003b Dependent Origination by Ajahn Brahmali youtube Thiếu Chánh Thiện có (yes) có (yes) 2016 2017-05-23 gdptvn-hoaky.com basic video, should listen to the first 10 minutes
TNCT0004 Sáu Độ (The Six Paramitas) (docx) or (pdf) Thiếu Chánh Thiện có (yes) có (yes) 2016 2017-05-23 gdptvn-hoaky.com format ok
TNCT0004a The Six Paramitas Part 2 youtube Thiếu Chánh Thiện có (yes) có (yes) 2016 2017-05-23 gdptvn-hoaky.com basic, entertaining video
TNCT0005 Thiện Ác Nghiệp Báo (Karma) (docx) or (pdf) Thiếu Chánh Thiện có (yes) có (yes) 2016 2017-05-23 gdptvn-hoaky.com
TNCT0006 Bát Quan Trai (The Eight Retreat Precepts) (docx) or (pdf) Thiếu Chánh Thiện có (yes) có (yes) 2016 2017-05-23 gdptvn-hoaky.com
TNCT0007 Lịch sử Phật Giáo VN (History of Buddhism in Viet-Nam) (docx) or (pdf) Thiếu Chánh Thiện có (yes) có (yes) 2016 2017-05-23 gdptvn-hoaky.com
TNCT0008 Đạo Phật tại Hoa Kỳ (Buddhism in The United States) (docx) or (pdf) Thiếu Chánh Thiện có (yes) có (yes) 2016 2017-05-23 gdptvn-hoaky.com
TNCT0009 Phép Quán Tưởng Niệm Phật (The Methods of Meditating in Buddha) (docx) or (pdf) Thiếu Chánh Thiện có (yes) có (yes) 2016 2017-05-23 gdptvn-hoaky.com
TNCT0010 Sơ lược về 10 vị đại đệ tử của Phật (10 Great Buddha’s disciples) (docx) or (pdf) Thiếu Chánh Thiện có (yes) không (no) 2017 2017-05-03 gdptvn-hoaky.com
TNCT0011 Các Cao Tăng Phật Giáo (docx) or (pdf) Thiếu Chánh Thiện có (yes) có (yes) 2017 2017-05-21 gdptvn-hoaky.com
TNCT0012 Tinh thần không chấp thủ, tinh thần Tùy Duyên Bất Biến (docx) or (pdf) Thiếu Chánh Thiện có (yes) không (no) 2016 2017-05-23 gdptvn-hoaky.com
TNCT0013 Quan Điểm của Phật Giáo về Vũ Trụ – Vấn Đề Nguyên Nhân Đầu Tiên (docx) or (pdf) Thiếu Chánh Thiện có (yes) có (yes) 2016 2017-05-23 gdptvn-hoaky.com
TNCT0014 Quan điểm của Phật Giáo về Con Người – Vấn đề Tâm Vật trong Phật giáo (docx) or (pdf) Thiếu Chánh Thiện có (yes) có (yes) 2016 2017-05-23 gdptvn-hoaky.com
TNCT0015 Cơ Cấu Tổ Chức BHD Trung Ương GĐPT/VN tại Hoa Kỳ (docx) or (pdf) Thiếu Chánh Thiện có (yes) có (yes) 2016 2017-05-23 gdptvn-hoaky.com

Bài Đọc Thêm Bậc Chánh Thiện

TNCT0016 Filial Piety (Hiếu Thảo) (docx) or (pdf) Thiếu Chánh Thiện không (no) có (yes) 2016 2016-01-01 Buddhist, Sunday School Lesson
TNCT0017 Sincerity (Sự Thành Khẩn) (docx) or (pdf) Thiếu Chánh Thiện không (no) có (yes) 2016 2016-01-01 Buddhist, Sunday School Lesson
TNCT0018 Perseverance (Tinh Tấn) (docx) or (pdf) Thiếu Chánh Thiện không (no) có (yes) 2016 2016-01-01 Buddhist, Sunday School Lesson
TNCT0019 Remembering Lord Buddha (Nhớ Tưởng Đức Phật) (docx) or (pdf) Thiếu Chánh Thiện không (no) có (yes) 2016 2016-01-01 Buddhist, Sunday School Lesson
TNCT0020 A Buddhist Catechism (Các Câu Hỏi Căn Bản) (docx) or (pdf) Thiếu Chánh Thiện không (no) có (yes) 2016 2016-01-01 Buddhist, Sunday School Lesson
TNCT0021 Our Duties Towards Others (Nhiệm vụ đối với tha nhân) (docx) or (pdf) Thiếu Chánh Thiện có (yes) có (yes) 2016 2016-01-01 gdptvn-hoaky.com
TNCT0022 Phật Giáo Việt Nam (docx) or (pdf) Thiếu Chánh Thiện có (yes) có (yes) 2016 2016-01-01 gdptvn-hoaky.com