Tài Liệu Phật Pháp Ngành Thiếu (hiện hành)

** Cập nhật ngày 25 tháng 2 năm 2017 (v5)

** Lưu ý: Các bài học sau đây có tính năng sắp đặt theo thứ tự alphabet. Xin nhấp chuột vào "Tên Bài Học", "Bậc Học", v.v...để được sắp theo thứ tự alphabet theo đề mục mong muốn

** Note: This Table is sortable. Click on one of the headings to get the alphabet order

Bậc Hướng Thiện

STT Tên Bài Học Ngành Bậc Học Tiếng Việt Tiếng Anh Năm Ấn Bản Posted date Nguồn (source) Ghi Chú
TNHT0001 Lược Sử Đức Phật Thích Ca (The Life Story of Buddha) (docx) or (pdf) Thiếu Hướng Thiện Có (yes) Có (yes) 2016 2017-02-25 gdptvn-hoaky.com
TNHT0001a Lược Sử Đức Phật Thích Ca (The Life Story of Buddha) (docx) or (pdf) Thiếu Hướng Thiện Không (no) Có (yes) 2016 2017-03-09 Buddhist, Sunday School Lesson
TNHT0002 Ba Ngôi Báu(Three Jewels) (docx) or (pdf)  Thiếu Hướng Thiện Có (yes) Có (yes) 2016 2017-02-25 gdptvn-hoaky.com
TNHT0003 Ba Pháp Tam Quy (Three Refuges) (docx) or (pdf) Thiếu Hướng Thiện Có (yes) Có (yes) 2016 2017-02-25 gdptvn-hoaky.com
TNHT0004 Kinh Thương Yêu (Discourse on Loving-kindness) (docx) or (pdf) Thiếu Hướng Thiện Có (yes) Có (yes) 2016 2016-01-01 langmai.org
TNHT0005 Sơ lược về Bốn Sự Thật Cao Thượng (Basic Four Noble Truths) (docx) or (pdf) Thiếu Hướng Thiện Không (no) Có (yes) 2016 2016-03-09 Buddhist, Sunday School Lesson
TNHT0005a Sơ lược về Bốn Sự Thật Cao Thượng (Basic Four Noble Truths) Thiếu Hướng Thiện Không (no) Có (yes) 2016 2016-01-01 Buddhism Key Stage II by Jing Yin, W.Y.Ho
TNHT0006 Ý Nghĩa Bài Sám Hối (Repentance Chant) (docx) or (pdf) Thiếu Hướng Thiện Có (yes) Có (yes) 2016 2016-01-01 gdptvn-hoaky.com
TNHT0007 Ý Nghĩa Ăn Chay (Meaning of a Vegetarian Diet) (docx) or (pdf) Thiếu Hướng Thiện Có (yes) Có (yes) 2016 2016-01-01 gdptvn-hoaky.com
TNHT0008 Niệm Phật (Reflecting & Chanting Buddha’s Names) (docx) or (pdf) Thiếu Hướng Thiện Có (yes) Có (yes) 2016 2016-01-01 gdptvn-hoaky.com
TNHT0009 Châm Ngôn của Thiếu, Thanh và Huynh Trưởng (docx) or (pdf) Thiếu Hướng Thiện Có (yes) Có (yes) 2016 2016-01-01 gdptvn-hoaky.com
TNHT0010 Năm Điều Luật (docx) or (pdf) Thiếu Hướng Thiện Có (yes) Có (yes) 2016 2016-01-01 gdptvn-hoaky.com
TNHT0011 Ý Nghĩa Màu Lam (docx) or (pdf) Thiếu Hướng Thiện Có (yes) Có (yes) 2016 2016-01-01 gdptvn-hoaky.com
TNHT0012 Huy Hiệu Hoa Sen (docx) or (pdf) Thiếu Hướng Thiện Có (yes) Có (yes) 2016 2016-01-01 gdptvn-hoaky.com
TNHT0013 Mục Đích của GĐPT (docx) or (pdf) Thiếu Hướng Thiện Có (yes) Có (yes) 2016 2016-01-01 gdptvn-hoaky.com
TNHT0014 Mẫu Chuyện Đạo: Cặp Mắt Thái Tử Câu Na La (docx) or (pdf) Thiếu Hướng Thiện Có (yes) Có (yes) 2016 2016-01-01 gdptvn-hoaky.com
TNHT0015 Hiểu và Thương (docx) or (pdf) Thiếu Hướng Thiện Có (yes) Có (yes) 2016 2016-01-01 gdptvn-hoaky.com
TNHT0016 Ba Thứ Độc: Tham, Sân, Si (docx) or (pdf) Thiếu Hướng Thiện Có (yes) Có (yes) 2016 2016-01-01 gdptvn-hoaky.com
TNHT0017 Chánh Niệm & Tỉnh Thức (docx) or (pdf) Thiếu Hướng Thiện Có (yes) Có (yes) 2016 2016-01-01 gdptvn-hoaky.com
TNHT0018 Một bài học chính: Khổ (The One Main Teaching) (docx) or (pdf) Thiếu Hướng Thiện Không (no) Có (yes) 2016 2016-01-01 Buddhist, Sunday School Lesson

Bậc Sơ Thiện

STT Tên Bài Học Ngành Bậc Học Tiếng Việt Tiếng Anh Năm Ấn Bản Posted date Nguồn (source) Ghi Chú
TNST0019 Sơ lược về Bát Chánh Đạo (Basic Noble Eightfold Path): Thiếu Sơ Thiện Có (yes) Có (yes) 2016 2016-01-01 gdptvn-hoaky.com
TNST0002 Kinh Phước Đức Thiếu Sơ Thiện Có (yes) Có (yes) 2016 2016-01-01 gdptvn-hoaky.com
TNST0003 Sáu Phép Hòa Kính (The Six Rules of Harmony) Thiếu Sơ Thiện Có (yes) Có (yes) 2016 2016-01-01 gdptvn-hoaky.com
TNST0004 Bốn Ân (The Four Gratitudes) Thiếu Sơ Thiện Có (yes) Có (yes) 2016 2016-01-01 gdptvn-hoaky.com
TNST0005 Năm Giới (Five Precepts): Thiếu Sơ Thiện Có (yes) Có (yes) 2016 2016-01-01 gdptvn-hoaky.com
TNST0006 Bốn Nhiếp Pháp (The Four Assistant Methods) Thiếu Sơ Thiện Có (yes) Có (yes) 2016 2016-01-01 gdptvn-hoaky.com
TNST0007 Nghi Thức Thông Thường (The Common Ceremony) Thiếu Sơ Thiện Có (yes) Có (yes) 2016 2016-01-01 gdptvn-hoaky.com
TNST0008 Nghiệp Báo (The Law of Karma): Thiếu Sơ Thiện Có (yes) Có (yes) 2016 2016-01-01 gdptvn-hoaky.com
TNST0009 Sự Tái Sanh (Rebirth): Thiếu Sơ Thiện Có (yes) Có (yes) 2016 2016-01-01 gdptvn-hoaky.com
TNST0010 Đức Quán Thế Âm Bồ Tát Thiếu Sơ Thiện Có (yes) Có (yes) 2016 2016-01-01 gdptvn-hoaky.com
TNST0011 Cấp Hiệu của Ngành Oanh Vũ và Ngành Thiếu Thiếu Sơ Thiện Có (yes) Có (yes) 2016 2016-01-01 gdptvn-hoaky.com
TNST0012 Tổ Chức Đơn Vị GĐPT Thiếu Sơ Thiện Có (yes) Có (yes) 2016 2016-01-01 gdptvn-hoaky.com
TNST0013 Mẫu Chuyện Đạo #1: Người Nông Dân Phản Bội Thiếu Sơ Thiện Có (yes) Có (yes) 2016 2016-01-01 gdptvn-hoaky.com
TNST0014 Mẫu Chuyện Đạo #2: Con Khỉ Có Lòng Đại Bi Thiếu Sơ Thiện Có (yes) Có (yes) 2016 2016-01-01 gdptvn-hoaky.com
TNST0015 Mẫu Chuyện Đạo #3: Vua Si Vi Thiếu Sơ Thiện Có (yes) Có (yes) 2016 2016-01-01 gdptvn-hoaky.com
TNST0016 Nghệ Thuật Nghe Pháp Thiếu Sơ Thiện Có (yes) Có (yes) 2016 2016-01-01 gdptvn-hoaky.com
TNST0017 Hạnh Lắng Nghe Thiếu Sơ Thiện Có (yes) Có (yes) 2016 2016-01-01 gdptvn-hoaky.com
TNST0018 Chữ Hiếu trong Đạo Phật Thiếu Sơ Thiện Có (yes) Có (yes) 2016 2016-01-01 gdptvn-hoaky.com
TNST0019 Ý Nghĩa Cờ Phật Giáo Thiếu Sơ Thiện Có (yes) Có (yes) 2016 2016-01-01 gdptvn-hoaky.com

Bậc Trung Thiện

STT Tên Bài Học Ngành Bậc Học Tiếng Việt Tiếng Anh Năm Ấn Bản Posted date Nguồn (source) Ghi Chú
TNTT0001 Lý Duyên Sanh (The Law of Causality) (docx) or (pdf) Thiếu Trung Thiện Có (yes) Có (yes) 2016 2016-02-25 gdptvn-hoaky.com
TNTT0002 Lý Nhân Quả (Cause & Effect) (docx) or (pdf) Thiếu Trung Thiện Có (yes) Có (yes) 2016 2017-02-25 gdptvn-hoaky.com
TNTT0003 Lý Luân Hồi (The Law of Birth-Death Cycle) (docx) or (pdf) Thiếu Trung Thiện Có (yes) Có (yes) 2016 2016-02-25 gdptvn-hoaky.com
TNTT0004 Đức Phật Di Lặc (Di Lac Buddha) (docx) or (pdf) Thiếu Trung Thiện Có (yes) Có (yes) 2016 2017-02-25 gdptvn-hoaky.com
TNTT0005 Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát (docx) or (pdf) Thiếu Trung Thiện Có (yes) Có (yes) 2016 2017-02-25 gdptvn-hoaky.com
TNTT0006 Mười Điều Thiện (Ten Good Deeds) (docx) or (pdf) Thiếu Trung Thiện Có (yes) Có (yes) 2016 2017-02-25 gdptvn-hoaky.com
TNTT0007 An Cư Kiết Hạ (docx) or (pdf) Thiếu Trung Thiện Có (yes) Có (yes) 2016 2017-02-25 gdptvn-hoaky.com
TNTT0008 Năm Uẩn (The Five Aggregates)(docx) or (pdf) Thiếu Trung Thiện Có (yes) Có (yes) 2016 2017-02-25 gdptvn-hoaky.com
TNTT0009 Lịch Sử Đạo Phật ở Việt Nam (docx) or (pdf) Thiếu Trung Thiện Có (yes) Có (yes) 2016 2017-02-25 gdptvn-hoaky.com
TNTT0010 Đạo Phật Tại Hoa Kỳ (docx) or (pdf) Thiếu Trung Thiện Có (yes) Không (No) 2016 2017-02-25 gdptvn-hoaky.com
TNTT0011 Phù Hiệu Gia Đình Phật Tử Việt Nam (docx) or (pdf) Thiếu Trung Thiện Có (yes) Có (yes) 2017 2017-03-25 gdptvn-hoaky.com
TNTT0012 Ba Dấu Ấn của Phật Giáo (The Three Signs) (docx) or (pdf) Thiếu Trung Thiện Có (yes) Có (yes) 2016 2017-02-25 Buddhist, Sunday School Lesson
TNTT0013 Tam Độc(The Three Evils) (docx) or (pdf) Thiếu Trung Thiện Không (no) Có (yes) 2016 2017-02-25 Buddhist, Sunday School Lesson
TNTT0014 Lời Phật Dạy (The Teaching of All Buddhas) (docx) or (pdf) Thiếu Trung Thiện Không (no) Có (yes) 2016 2017-02-25 Buddhist, Sunday School Lesson
TNTT0015 Trusting To Luck (Ý Nghĩa về sự may mắn) (docx) or (pdf) Thiếu Trung Thiện Không (no) Có (yes) 2016 2017-02-25 Buddhist, Sunday School Lesson

Bậc Chánh Thiện

STT Tên Bài Học Ngành Bậc Học Tiếng Việt Tiếng Anh Năm Ấn Bản Posted date Nguồn (source) Ghi Chú
TNCT0059 Bốn Sự Thật Cao Thượng (The Four Noble Truths) Thiếu Chánh Thiện Có (yes) Có (yes) 2016 2016-01-01 gdptvn-hoaky.com
TNCT0060 Tám Chánh Đạo (The Eight-fold noble paths) Thiếu Chánh Thiện Có (yes) Có (yes) 2016 2016-01-01 gdptvn-hoaky.com
TNCT0061 Mười Hai Nhân Duyên (The Principle of Dependent Origination) Thiếu Chánh Thiện Có (yes) Có (yes) 2016 2016-01-01 gdptvn-hoaky.com
TNCT0062 Sáu Độ (The Six Paramitas) Thiếu Chánh Thiện Có (yes) Có (yes) 2016 2016-01-01 gdptvn-hoaky.com
TNCT0063 Thiện Ác Nghiệp Báo (Karma) Thiếu Chánh Thiện Có (yes) Có (yes) 2016 2016-01-01 gdptvn-hoaky.com
TNCT0064 Bát Quan Trai (The Eight Retreat Precepts) Thiếu Chánh Thiện Có (yes) Có (yes) 2016 2016-01-01 gdptvn-hoaky.com
TNCT0065 Lịch sử Phật Giáo VN (History of Buddhism in Viet-Nam) Thiếu Chánh Thiện Có (yes) Có (yes) 2016 2016-01-01 gdptvn-hoaky.com
TNCT0066 Đạo Phật tại Hoa Kỳ (Buddhism in The United States) Thiếu Chánh Thiện Có (yes) Có (yes) 2016 2016-01-01 gdptvn-hoaky.com
TNCT0067 Phép Quán Tưởng Niệm Phật (The Methods of Meditating in Buddha) Thiếu Chánh Thiện Có (yes) Có (yes) 2016 2016-01-01 gdptvn-hoaky.com
TNCT0068 Hiểu Biết 10 đại đệ tử của Phật (10 Great Buddha’s disciples) Thiếu Chánh Thiện Không (no) Không (no) 2016 2016-01-01 gdptvn-hoaky.com chỉ có Ngài Ma Ha Ca Diếp, Ngài A Nan Đà
TNCT0069 Các Cao Tăng Phật Giáo Thiếu Chánh Thiện Không (no) Không (no) 2016 2016-01-01 gdptvn-hoaky.com Chỉ Có Ngài Nguyên Thiều
TNCT0070 Cơ Cấu Tổ Chức BHD Trung Ương GĐPT/VN tại Hoa Kỳ Thiếu Chánh Thiện Có (yes) Có (yes) 2016 2016-01-01 gdptvn-hoaky.com
TNCT0071 Filial Piety (Hiếu Thảo) Thiếu Chánh Thiện Không (no) Có (yes) 2016 2016-01-01 Buddhist, Sunday School Lesson
TNCT0072 Sincerity (Sự Thành Khẩn) Thiếu Chánh Thiện Không (no) Có (yes) 2016 2016-01-01 Buddhist, Sunday School Lesson
TNCT0073 Perseverance (Tinh Tấn) Thiếu Chánh Thiện Không (no) Có (yes) 2016 2016-01-01 Buddhist, Sunday School Lesson
TNCT0074 Remembering Lord Buddha (Nhớ Tưởng Đức Phật) Thiếu Chánh Thiện Không (no) Có (yes) 2016 2016-01-01 Buddhist, Sunday School Lesson
TNCT0075 A Buddhist Catechism (Các Câu Hỏi Căn Bản) Thiếu Chánh Thiện Không (no) Có (yes) 2016 2016-01-01 Buddhist, Sunday School Lesson
TNCT0076 A Brief Intro to Buddhism Thiếu Chánh Thiện Không (no) Có (yes) 2016 2016-01-01 Thích Nguyên Hạnh
TNCT0077 Our Duties Towards Others (Nhiệm vụ đối với tha nhân) Thiếu Chánh Thiện Có (yes) Có (yes) 2016 2016-01-01 gdptvn-hoaky.com
TNCT0078 Tinh thần không chấp thủ, tinh thần Tùy Duyên Bất Biến Thiếu Chánh Thiện Có (yes) Có (yes) 2016 2016-01-01 gdptvn-hoaky.com
TNCT0079 Quan Điểm của Phật Giáo về Vũ Trụ – Vấn Đề Nguyên Nhân Đầu Tiên Thiếu Chánh Thiện Có (yes) Có (yes) 2016 2016-01-01 gdptvn-hoaky.com
TNCT0080 Quan điểm của Phật Giáo về Con Người – Vấn đề Tâm Vật trong Phật giáo Thiếu Chánh Thiện Có (yes) Có (yes) 2016 2016-01-01 gdptvn-hoaky.com
TNCT0081 Phật Giáo Việt Nam Thiếu Chánh Thiện Có (yes) Có (yes) 2016 2016-01-01 gdptvn-hoaky.com