Tài Liệu Phật Pháp Ngành Oanh (hiện hành)

** Cập nhật ngày 7 tháng 7 năm 2017 (v1.0)

** Lưu ý: Các bài học sau đây có tính năng sắp đặt theo thứ tự alphabet. Xin nhấp chuột vào "Tên Bài Học", "Bậc Học", v.v...để được sắp theo thứ tự alphabet theo đề mục mong muốn

** Note: This Table is sortable. Click on one of the headings to get the alphabet order

Bậc Sơ Sanh

STT Tên Bài Học Ngành Bậc Học Tiếng Việt Tiếng Anh Năm Ấn Bản Posted date Nguồn (source) Ghi Chú
OVSS0001 GĐPT của Em – My Buddhist Youth Association (orientation, giới thiệu về GĐPT) (docx) or (pdf) Oanh Vũ Sơ Sanh không (no) không (no) 2016 2016-01-01 gdptvn-hoaky.com
OVSS0002 Luật của Đoàn OV – Oanh Vũ Rules (docx) or (pdf) Oanh Vũ Sơ Sanh có (yes) có (yes) 2017 2017-07-19 gdptvn-hoaky.com
OVSS0003 Châm Ngôn của Đoàn – Oanh Vũ Motto (docx) or (pdf) Oanh Vũ Sơ Sanh có (yes) có (yes) 2017 2017-07-19gdptvn-hoaky.com
OVSS0004 Em Lạy Phật – I Prostrate Before the Buddha (docx) or (pdf) Oanh Vũ Sơ Sanh có (yes) có (yes) 2017 2017-07-19 gdptvn-hoaky.com
OVSS0005 Ba Ngôi Báu (Tam Bảo) – Three Jewels (docx) or (pdf) Oanh Vũ Sơ Sanh có (yes) có (yes) 2017 2017-07-19 gdptvn-hoaky.com
OVSS0006 Em Niệm Phật – I Pray to Buddha (docx) or (pdf) Oanh Vũ Sơ Sanh có (yes) có (yes) 2017 2017-07-19 gdptvn-hoaky.com
OVSS0007 Chim Oanh Vũ – Many stories of Oanh Vũ Bird (docx) or (pdf) Oanh Vũ Sơ Sanh không (no) không (no) 2016 2016-01-01 gdptvn-hoaky.com
OVSS0008 Lược Sử Đức Phật Thích Ca (tô màu vài hình ảnh về Ngài) – Introductory (docx) or (pdf) Oanh Vũ Sơ Sanh không (no) không (no) 2016 2016-01-01 gdptvn-hoaky.com

Bậc Mở Mắt

STT Tên Bài Học Ngành Bậc Học Tiếng Việt Tiếng Anh Năm Ấn Bản Posted date Nguồn (source) Ghi Chú
OVMM0001 Ý Nghĩa vào Đoàn – Meaning of Joining the BYA (docx) or (pdf) Oanh Vũ Mở Mắt có (yes) có (yes) 2017 2017-11-11 gdptvn-hoaky.com missing docx
OVMM0002 Châm Ngôn của Đoàn Oanh Vũ  – Oanh Vu Moto (docx) or (pdf) Oanh Vũ Mở Mắt có (yes) có (yes) 2017 2017-11-11 gdptvn-hoaky.com missing docx
OVMM0003 Luật của Đoàn Oanh Vũ – Oanh Vu Rules (docx) or (pdf) Oanh Vũ Mở Mắt có (yes) có (yes) 2017 2017-11-11 gdptvn-hoaky.com missing docx
OVMM0004 Ý Nghĩa Huy Hiệu Hoa Sen – Lotus Emblem (docx) or (pdf) Oanh Vũ Mở Mắt có (yes) có (yes) 2017 2017-11-11 gdptvn-hoaky.com missing docx
OVMM0005 Ba Ngôi Báu  (Tam Bảo) – Three Jewels (docx) or (pdf) Oanh Vũ Mở Mắt có (yes) có (yes) 2017 2017-11-11 gdptvn-hoaky.com missing docx
OVMM0006 Mẫu chuyện đạo #1: Cử Chỉ Nhân Từ của Chim Oanh Vũ (docx) or (pdf) Oanh Vũ Mở Mắt có (yes) có (yes) 2017 2017-11-11 gdptvn-hoaky.com missing docx
OVMM0007 Mẫu chuyện đạo #2: Con Nai Hiền (docx) or (pdf) Oanh Vũ Mở Mắt có (yes) có (yes) 2017 2017-11-11 gdptvn-hoaky.com missing docx
OVMM0008 Mẫu chuyện đạo #3: Lòng Hiếu của Chim Oanh Vũ (docx) or (pdf) Oanh Vũ Mở Mắt có (yes) có (yes) 2017 2017-11-11 gdptvn-hoaky.com missing docx
OVMM0009 Lược Sử Đức Phật Thích Ca – introductory level (docx) or (pdf) Oanh Vũ Mở Mắt có (yes) có (yes) 2017 2017-07-07 gdptvn-hoaky.com uploaded

Bậc Cánh Mềm

STT Tên Bài Học Ngành Bậc Học Tiếng Việt Tiếng Anh Năm Ấn Bản Posted date Nguồn (source) Ghi Chú
OVCM0001 Lược Sử Đức Phật Thích Ca, SS – ND (beginner) (docx) or (pdf) Oanh Vũ Cánh Mềm có (yes) có (yes) 2017 2017-11-11 gdptvn-hoaky.com
OVCM0002 Ba Tự Quy (docx) or (pdf) Oanh Vũ Cánh Mềm có (yes) có (yes) 2017 2017-11-11 gdptvn-hoaky.com
OVCM0003 Em Niệm Phật (docx) or (pdf) Oanh Vũ Cánh Mềm có (yes) có (yes) 2017 2017-11-11 gdptvn-hoaky.com
OVCM0004 Ý Nghĩa Lễ Phật & Tụng Niệm (docx) or (pdf) Oanh Vũ Cánh Mềm có (yes) có (yes) 2017 2017-11-11 gdptvn-hoaky.com
OVCM0005 Em Đến Chùa (docx) or (pdf) Oanh Vũ Cánh Mềm có (yes) có (yes) 2017 2017-11-11 gdptvn-hoaky.com
OVCM0006 Mẫu chuyện đạo #1: Hoàng Tử Nhẫn Nhục (docx) or (pdf) Oanh Vũ Cánh Mềm có (yes) có (yes) 2017 2017-11-11 gdptvn-hoaky.com
OVCM0007 Mẫu chuyện đạo #2: Người Lành Ít Có (docx) or (pdf) Oanh Vũ Cánh Mềm có (yes) có (yes) 2017 2017-11-11 gdptvn-hoaky.com
OVCM0008 Mẫu chuyện đạo #3: Con Thỏ Mến Đạo (docx) or (pdf) Oanh Vũ Cánh Mềm có (yes) có (yes) 2017 2017-11-11 gdptvn-hoaky.com
OVCM0009 Ý Nghĩa Làm Việc Thiện (docx) or (pdf) Oanh Vũ Cánh Mềm có (yes) có (yes) 2017 2017-11-11 gdptvn-hoaky.com
OVCM0010 Thương Yêu (Loving-Kindness) (docx) or (pdf) Oanh Vũ Cánh Mềm có (yes) có (yes) 2017 2017-11-11 gdptvn-hoaky.com

Bậc Chân Cứng

STT Tên Bài Học Ngành Bậc Học Tiếng Việt Tiếng Anh Năm Ấn Bản Posted date Nguồn (source) Ghi Chú
OVCC0001 Lịch Sử Đức Phật Thích Ca, từ SS – ND (intermediate) (docx) or (pdf) Oanh Vũ Chân Cứng Có (yes) Có (yes) 2017 2017-07-19 gdptvn-hoaky.com
OVCC0002 Em Đi Họp đoàn (docx) or (pdf) Oanh Vũ Chân Cứng Có (yes) Có (yes) 2017 2017-07-19 gdptvn-hoaky.com
OVCC0003 Cách Thức Xử Dụng Chuông Mõ (docx) or (pdf) Oanh Vũ Chân Cứng Có (yes) Có (yes) 2017 2017-07-19 gdptvn-hoaky.com
OVCC0004 Ý Nghĩa Màu Lam (docx) or (pdf) Oanh Vũ Chân Cứng Có (yes) Có (yes) 2017 2017-07-19 gdptvn-hoaky.com
OVCC0005 Sáu Phép Hòa kính (docx) or (pdf) Oanh Vũ Chân Cứng Có (yes) Có (yes) 2017 2017-07-19 gdptvn-hoaky.com
OVCC0006 Mẫu chuyện đạo #1: Chiếc Câu Muôn Thuở (docx) or (pdf) Oanh Vũ Chân Cứng Có (yes) Có (yes) 2017 2017-07-19 gdptvn-hoaky.com
OVCC0007 Mẫu chuyện đạo #2: Con Voi Hiếu Nghĩa (docx) or (pdf) Oanh Vũ Chân Cứng Có (yes) Có (yes) 2017 2017-07-19 gdptvn-hoaky.com
OVCC0008 Mẫu chuyện đạo #3: Thầy Tỳ Kheo & Con Ngỗng (docx) or (pdf) Oanh Vũ Chân Cứng Có (yes) Có (yes) 2017 2017-07-19 gdptvn-hoaky.com
OVCC0009 Bài Sám Hối  (docx) or (pdf) Oanh Vũ Chân Cứng Có (yes) Có (yes) 2017 2017-07-19 gdptvn-hoaky.com
OVCC0010 Hồi Hương Công Đức  (docx) or (pdf) Oanh Vũ Chân Cứng Có (yes) Có (yes) 2017 2017-07-19gdptvn-hoaky.com

Bậc Tung Bay

STT Tên Bài Học Ngành Bậc Học Tiếng Việt Tiếng Anh Năm Ấn Bản Posted date Nguồn (source) Ghi Chú
OVTB0001 Ý Nghĩa Ăn Chay (docx) or (pdf) Oanh Vũ Tung Bay Có (yes) Có (yes) 2017 2017-11-11 gdptvn-hoaky.com
OVTB0002 Cách Thức Thiết Bàn Thờ Phật (docx) or (pdf) Oanh Vũ Tung Bay Có (yes) Có (yes) 2017 2017-11-11 gdptvn-hoaky.com
OVTB0003 Ý Nghĩa cờ Phật Giáo (docx) or (pdf) Oanh Vũ Tung Bay Có (yes) Có (yes) 2017 2017-11-11 gdptvn-hoaky.com
OVTB0004 Năm Hạnh của Người Phật Tử (docx) or (pdf) Oanh Vũ Tung Bay Có (yes) Có (yes) 2017 2017-11-11 gdptvn-hoaky.com
OVTB0005 Mẫu chuyện đạo #1: Đức Phật & La Hầu La (docx) or (pdf) Oanh Vũ Tung Bay Có (yes) Có (yes) 2017 2017-11-11 gdptvn-hoaky.com
OVTB0006 Mẫu chuyện đạo #2: Con Sư Tử Trọng Pháp (docx) or (pdf) Oanh Vũ Tung Bay Có (yes) Có (yes) 2017 2017-11-11 gdptvn-hoaky.com
OVTB0007 Mẫu chuyện đạo #3: Đạo Sĩ Chí Hiếu (docx) or (pdf) Oanh Vũ Tung Bay Có (yes) Có (yes) 2017 2017-11-11 gdptvn-hoaky.com
OVTB0008 Lịch Sử Đức Phật Thích Ca - SS đến ND (advanced) (docx) or (pdf) Oanh Vũ Tung Bay không (no) không (no) 2017 2017-11-11 gdptvn-hoaky.com
OVTB0009 Bốn Lời Nguyện (docx) or (pdf) Oanh Vũ Tung Bay Có (yes) Có (yes) 2017 2017-11-11 gdptvn-hoaky.com
OVTB0010 5 Giới (docx) or (pdf) Oanh Vũ Tung Bay Có (yes) Có (yes) 2017 2017-11-11 gdptvn-hoaky.com
OVTB0011 Nhân Quả (docx) or (pdf) Oanh Vũ Tung Bay Có (yes) Có (yes) 2017 2017-11-11 gdptvn-hoaky.com