Hội Thảo Huynh Trưởng 2017 (updated 9/20/2017)

By   09/18/2017

Nhằm cải tiến các sinh hoạt của Gia Đình Phật Tử thích ứng với bối cảnh xã mỗi ngày mỗi phát triển tại Hoa Kỳ, Khóa HỘI THẢO HUYNH TRƯỞNG sẽ được tổ chức: