Tản Mạn, Chu Du Tây Bắc

By   08/23/2017

Rời Liên Tỉnh Lộ Đông 20, chúng tôi gồm Thầy Từ Lực và bốn Huynh Trưởng, Tâm
Nhuần-Trần Văn Nhuận, Nguyên Trí-Phạm Tịnh Thư, Thị Hưng-Đường Hào và Quang
Hiền-Nguyễn Xuân Vấn, trên hai xe, nhập vào dòng thác đổ của xe cộ rộn rịp xuôi nam
trưa Thứ Bảy ngày 5 tháng 8. Chúng tôi vừa mới từ giã mọi người của Trại Họp Bạn
Lam Viên, tổ chức tại Công Viên Tiểu Bang Rasar State Park và đang hướng về Thành
Phố Seattle khởi đầu chuyến đi thăm viếng chư tôn đức, chùa và các đơn vị nằm
trong cùng hệ thống Ban Hướng Dẫn Miền Thiện Minh …

[pdf-embedder url=”http://www.gdptvn-hoaky.com/wp-content/uploads/2017/08/ChuDuTayBac2.pdf” title=”Chu Du Tây Bắc”]