Hội-Trường Lục-Hoà

By   06/09/2016

Bước chân vào cửa Hội-Trường,
Xin vui lòng giữ ” sáu thường” sau đây :

” Một là, Thân trú vui vầy,
” Giữ gìn sắc phục, chân tay hoà đồng .

” Hai là, Tránh mọi khẩu công,
” Lời ra tiếng lại, luôn trong ôn hoà .

” Ba là, ý nghĩ gần xa,
” Cùng chung trao đổi, thông qua bất thường .

” Bốn là, Hiểu Thấy Chân Thường,
” Thương nhau chỉ bảo tận tường điều hay .

” Năm là, Giới Luật đêm ngày,
” Khuyến tấn hỗ trợ, giải bày lao lung .

” Sáu là, lợi lộc cùng chung,
” Phân chia minh bạch, không lưng không đầy .

Sáu điều Phật dạy trên đây,
Người người kính cẩn, cùng xây Thái-Bình .