Được (Thơ: Thích Chánh Định)

By   03/06/2016
Sống một kiếp người bình an là ĐƯỢC
Hai bánh, bốn bánh, chạy được là ĐƯỢC
Tiền ít, tiền nhiều, đủ ăn là ĐƯỢC
Người xấu người đẹp, dễ coi là ĐƯỢC
Người già người trẻ, miễn khỏe là ĐƯỢC
Nhà giàu nhà nghèo, hòa thuận là ĐƯỢC
Ông xã về trễ, miễn về là ĐƯỢC
Bà xã càu nhàu, thương mình là ĐƯỢC
Tiến sĩ cũng ĐƯỢC, bán rau cũng ĐƯỢC
Tất cả phiền não, biết xả là ĐƯỢC
Kiên trì cố chấp, biết buông là ĐƯỢC
Bạn bè gần xa, nhớ nhau là ĐƯỢC
Không phải có tiền, muốn gì cũng ĐƯỢC
Tâm tốt việc tốt, vận tốt là ĐƯỢC
Ai đúng ai sai, trời biết là ĐƯỢC
Tích đức tu thân, kiếp sau cũng ĐƯỢC
Thiên hạ vạn vật, tùy duyên là ĐƯỢC
Có rất nhiều việc, nhìn xa sẽ được
Nói nhiều như vậy, hiểu được là ĐƯỢC
Vẫn còn chưa hiểu, nghe lại là ĐƯỢC