Thông Tư Liên Trại ADLU GĐPT MQĐ 2016

By   03/03/2016

Kính trình BHD TƯ Thông Tư về Liên Trại Huấn Luyện ADLU 2016 của Miền Quảng Đức và kính nhờ Anh chuyển đến các Miền.

1. TÊN TRẠI:
Liên Trại Huấn Luyện Sơ-Cấp Lộc-Uyển và Cấp I A-Dục 2016 Gia Đình Phật Tử Miền Quảng Đức.

2. THỜI GIAN:
Từ 1 tháng 5, 2016 đến 13 tháng 11, 2016. (Gồm 3 giai đoạn: Khai Khóa, Hàm Thụ và Trại Thực Hành)

3. CÁC ĐƠN XIN THAM DỰ:   

Thông Tư LT ADLU 2016

Thông Tư Kiên Trì Khóa Cấp Tốc

Đơn Xin Tham Dự Trại ADLU2016

Phiếu ghi danh khóa Cấp Tốc Kiên Trì

Phiếu Ghi Danh Tham Dự (per Đơn Vị)