Chương Trình Phật Pháp Ngành Thiếu (Đề Nghị Cải Tiến)

By   03/02/2016

Xin gởi những ý kiến về tài liệu Chương Trình Phật Pháp của Ngành Thiếu về :  nghiale@sbcglobal.netsung.nguyen@gmail.com

HƯỚNG THIỆN
I. Phật Pháp (Dharma Teachings)
Bài 1: Lược Sử Đức Phật Thích Ca (The Life Story of Buddha):
(a) Bài viết hiện đang được học tại các đơn vị trong Miền Tịnh Khiết: Sơ Sanh đến Xuất Gia (Hướng Thiện), Xuất Gia đến Nhập Diệt (Sơ Thiện)
(b) Bài viết được trích từ quyển sách “Buddhist, Sunday School Lesson” của Hòa Thượng Sumangalo: Anh, Việt(chưa chuyển dịch

Bài 2: Ba Ngôi Báu (Three Jewels) :
(a) Bài viết hiện đang được học tại các đơn vị trong Miền Tịnh Khiết: Anh & Việt (Hướng Thiện)

Bài 3: Ba Pháp Tam Quy (Three Refuges) :
(a) Bài viết hiện đang được học tại các đơn vị trong Miền Tịnh Khiết: Anh & Việt (Hướng Thiện)
(b) Bài viết được trích từ quyển sách “Buddhist, Sunday School Lesson” của Hòa Thượng Sumangalo: Anh, Việt(chưa chuyển dịch)

Bài 4: Kinh Thương Yêu (Discourse on Loving-kindness) :
(a) Kinh Thương Yêu – HT Nhất Hạnh Dịch: Anh
(b) Kinh Thương Yêu – HT Nhất Hạnh: Việt
(c) Kinh Thương Yêu – HT Tịnh Từ Dịch: Việt

Bài 5: Sơ lược về Bốn Sự Thật Cao Thượng (Basic Four Noble Truths):
(a) Bài viết được trích từ quyển sách “Buddhist, Sunday School Lesson” của Hòa Thượng Sumangalo: Anh, Việt(chưa chuyển dịch)
(b) Bài viết được trích từ quyển sách “”Buddhism Key Stage II by Jing Yin, W.Y.Ho” : Anh, Việt(chưa chuyển dịch)

Bài 6: Ý Nghĩa Bài Sám Hối (Repentance Chant)
(a) Bài viết hiện đang được học tại các đơn vị trong Miền Tịnh Khiết: Anh & Việt (Hướng Thiện)

Bài 7: Ý Nghĩa Ăn Chay (Meaning of a Vegetarian Diet)
(a) Bài viết hiện đang được học tại các đơn vị trong Miền Tịnh Khiết: Anh & Việt (Hướng Thiện)

Bài 8: Niệm Phật (Reflecting & Chanting Buddha’s Names)
(a) Bài viết hiện đang được học tại các đơn vị trong Miền Tịnh Khiết: Anh & Việt (Hướng Thiện)

II. Các Đề Tài về GĐPT (BYA-Related Topics)
1. Châm Ngôn của Thiếu, Thanh và Huynh Trưởng
2. Năm Điều Luật
3. Ý Nghĩa Màu Lam
4. Huy Hiệu Hoa Sen
5. Mục Đích của GĐPT

III. Bài Tự Học (Self-Studying Lessons)
1. Mẫu Chuyện Đạo: Cặp Mắt Thái Tử Câu Na La
2. Hiểu và Thương
3. Ba Thứ Độc: Tham, Sân, Si
4. Chánh Niệm & Tỉnh Thức
5. Một bài học chính: Khổ (The One Main Teaching)

SƠ THIỆN

I. Phật Pháp (Dharma Teaching)
Bài 1: Sơ lược về Bát Chánh Đạo (Basic Noble Eightfold Path):
(a) Bài viết được trích từ quyển sách “Buddhist, Sunday School Lesson” của Hòa Thượng Sumangalo: Anh, Việt(chưa chuyển dịch)
(b) Bài viết được trích từ quyển sách “”Buddhism Key Stage II by Jing Yin, W.Y.Ho”: Anh, Việt(chưa chuyển dịch)

Bài 2: Kinh Phước Đức:
(a) Kinh Phước Đức: Việt , Anh
(b) Giảng Giải Kinh Phước Đức – Thích Quảng Tánh: Việt

Bài 3: Sáu Phép Hòa Kính (The Six Rules of Harmony)
(a) Bài viết hiện đang được học tại các đơn vị trong Miền Tịnh Khiết: Anh & Việt (Sơ Thiện)

Bài 4: Bốn Ân (The Four Gratitudes)
(a) Bài viết hiện đang được học tại các đơn vị trong Miền Tịnh Khiết: Anh & Việt (Sơ Thiện)

Bài 5: Năm Giới (Five Precepts):
(a) Bài viết hiện đang được học tại các đơn vị trong Miền Tịnh Khiết: Anh & Việt (Sơ Thiện)
(b) Bài viết được trích từ quyển sách “Buddhist, Sunday School Lesson” của Hòa Thượng Sumangalo: Anh, Việt(chưa chuyển dịch)

Bài 6: Bốn Nhiếp Pháp (The Four Assistant Methods)
(a) Bài viết hiện đang được học tại các đơn vị trong Miền Tịnh Khiết: Anh & Việt (Sơ Thiện)

Bài 7: Nghi Thức Thông Thường (The Common Ceremony)
(a) Bài viết hiện đang được học tại các đơn vị trong Miền Tịnh Khiết: Anh & Việt (Sơ Thiện)

Bài 8: Nghiệp Báo (The Law of Karma):
(a) Bài viết hiện đang được học tại các đơn vị trong Miền Tịnh Khiết: Anh & Việt (Chánh Thiện)
(b) Bài viết được trích từ quyển sách “Buddhist, Sunday School Lesson” của Hòa Thượng Sumangalo: Anh, Việt

Bài 9: Sự Tái Sanh (Rebirth):
(a) Bài viết được trích từ quyển sách “Buddhist, Sunday School Lesson” của Hòa Thượng Sumangalo: Anh, Việt(chưa chuyển dịch)
(b) Bài viết “Thiên Đường và Địa Ngục” (bản dịch của Nguyễn Văn Tiến) . Bản tiếng Anh là “Heaven And Hell In Buddhism” từ  London Buddhist Vihara, nối kết www.londonbuddhistvihara.org:   Anh & Việt (bài đề nghị)

Bài 10: Đức Quán Thế Âm Bồ Tát
(a) Bài viết hiện đang được học tại các đơn vị trong Miền Tịnh Khiết: Anh & Việt (Sơ Thiện)

II. Các Đề Tài về GĐPT (BYA-Related Topics)
1. Cấp Hiệu của Ngành Oanh Vũ và Ngành Thiếu
2. Tổ Chức Đơn Vị GĐPT

III. Bài Tự Học (Self-Studying Lessons)
1. Mẫu Chuyện Đạo #1: Người Nông Dân Phản Bội
2. Mẫu Chuyện Đạo #2: Con Khỉ Có Lòng Đại Bi
3. Mẫu Chuyện Đạo #3: Vua Si Vi
4. Nghệ Thuật Nghe Pháp
5. Hạnh Lắng Nghe
6. Chữ Hiếu trong Đạo Phật
7. Ý Nghĩa Cờ Phật Giáo

TRUNG THIỆN

I. Phật Pháp (Dharma Teaching)
Bài 1: Ba Dấu Ấn của Phật Giáo (The Three Signs):
(a) Bài viết được trích từ quyển sách “Buddhist, Sunday School Lesson” của Hòa Thượng Sumangalo: Anh, Việt

Bài 2: Tam Độc(The Three Evils):
(a) Bài viết hiện đang được học tại các đơn vị trong Miền Tịnh Khiết: Anh & Việt (Hướng Thiện)
(b) Bài viết được trích từ quyển sách “Buddhist, Sunday School Lesson” của Hòa Thượng Sumangalo: Anh, Việt

Bài 3: Lý Luân Hồi (The Law of Birth-Death Cycle)
(a) Bài viết hiện đang được học tại các đơn vị trong Miền Tịnh Khiết: Anh & Việt (Trung Thiện)

Bài 4: Lời Phật Dạy (The Teaching of All Buddhas):
(a) Bài viết được trích từ quyển sách “Buddhist, Sunday School Lesson” của Hòa Thượng Sumangalo: Anh, Việt

Bài 5: Tam Thế Phật: Thích Ca, Di Đà, Di Lặc (The Three Buddhas)
(a) Chỉ có bài viết về Phật Di Đà hiện đang được học tại các đơn vị trong Miền Tịnh Khiết: Anh & Việt (Hướng Thiện)

Bài 6: Năm Uẩn (The Five Aggregates)
(a) Bài viết hiện đang được học tại các đơn vị trong Miền Tịnh Khiết: Anh & Việt (Trung Thiện)

Bài 7: Lý Nhân Duyên Sanh (The Law of Causality)
(a) Bài viết hiện đang được học tại các đơn vị trong Miền Tịnh Khiết: Anh & Việt (Trung Thiện)

Bài 8: Lý Nhân Quả (Cause & Effect)
(a) Bài viết hiện đang được học tại các đơn vị trong Miền Tịnh Khiết: Anh & Việt (Trung Thiện)

Bài 9: Mười Điều Thiện (Ten Good Deeds)
(a) Bài viết hiện đang được học tại các đơn vị trong Miền Tịnh Khiết: Anh & Việt (Trung Thiện)

II. Các Đề Tài về GĐPT (BYA-Related Topics)
1. Phù Hiệu GĐPT VN
2. Cơ Cấu Tổ Chức và Điều Hành Ban Hướng Dẫn Các Miền
3. Lịch Sử Thành Lập & Sinh Hoạt của GĐPT VN tại Hoa Kỳ
4. Các GĐPT thuộc GĐPTVN tại Hoa-Kỳ

III. Bài Tự Học (Self-Studying Lessons)
1. The Seven Jewels (7 lời khuyên quý báu)
2. The Meaning Of Wesak (Ý Nghĩa ngày Lễ Phật Đản)
3. Trusting To Luck (Ý Nghĩa về sự may mắn)
4. An Cư Kiết Hạ
5. Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát
6. Chùa Báo Quốc – Chùa Thuyền Tôn
7. Một ngôi Chùa tại Hoa Kỳ
8. Vua Trần Nhân Tông và Trúc Lâm Yên Tử

CHÁNH THIỆN

I. Phật Pháp (Dharma Teaching)
Bài 1: Bốn Sự Thật Cao Thượng (The Four Noble Truths)
(a) Bài viết hiện đang được học tại các đơn vị trong Miền Tịnh Khiết: Anh & Việt (Chánh Thiện)

Bài 2: Tám Chánh Đạo (The Eight-fold noble paths)
(a) Bài viết hiện đang được học tại các đơn vị trong Miền Tịnh Khiết: Anh & Việt (Chánh Thiện)

Bài 3: Mười Hai Nhân Duyên (The Principle of Dependent Origination)
(a) Bài viết hiện đang được học tại các đơn vị trong Miền Tịnh Khiết: Anh & Việt (Chánh Thiện)

Bài 4: Sáu Độ (The Six Paramitas)
(a) Bài viết hiện đang được học tại các đơn vị trong Miền Tịnh Khiết: Anh & Việt (Chánh Thiện)

Bài 5: Thiện Ác Nghiệp Báo (Karma)
(a) Bài viết hiện đang được học tại các đơn vị trong Miền Tịnh Khiết: Anh & Việt (Chánh Thiện)

Bài 6: Bát Quan Trai (The Eight Retreat Precepts)
(a) Bài viết hiện đang được học tại các đơn vị trong Miền Tịnh Khiết: Anh & Việt (Chánh Thiện)

Bài 7: Lịch sử Phật Giáo VN (History of Buddhism in Viet-Nam)
(a) Bài viết hiện đang được học tại các đơn vị trong Miền Tịnh Khiết: Anh & Việt (Trung Thiện: Thời Đại Du Nhập đến đời Lý)
(b) Bài viết hiện đang được học tại các đơn vị trong Miền Tịnh Khiết: Anh & Việt (Chánh Thiện: Từ đời Trần đến Cận đại)

Bài 8: Đạo Phật tại Hoa Kỳ (Buddhism in The United States)
(a) Bài viết hiện đang được học tại các đơn vị trong Miền Tịnh Khiết: Anh & Việt (Trung Thiện)

Bài 9: Phép Quán Tưởng Niệm Phật (The Methods of Meditating in Buddha)
(a) Bài viết hiện đang được học tại các đơn vị trong Miền Tịnh Khiết: Anh & Việt (Chánh Thiện)

Bài 10: Hiểu Biết 10 đại đệ tử của Phật (10 Great Buddha’s disciples)
(a) Các bài viết sau đây được học tại các đơn vị trong Miền Tịnh Khiết: Ngài Ma Ha Ca Diếp, Ngài A-Nan-Đà

Bài 11: Các Cao Tăng Phật Giáo
(a) Các bài viết sau đây được học tại các đơn vị trong Miền Tịnh Khiết: Ngài Nguyên Thiều, Ngài Liễu Quán

II. Các Đề Tài về GĐPT (BYA-Related Topics)
1. Cơ Cấu Tổ Chức BHD Trung Ương GĐPT/VN tại Hoa Kỳ

III. Bài Tự Học (Self-Studying Lessons)
1. Filial Piety (Hiếu Thảo)
2. Sincerity (Sự Thành Khẩn)
3. Perseverance (Tinh Tấn)
4. Remembering Lord Buddha (Nhớ Tưởng Đức Phật)
5. A Buddhist Catechism (Các Câu Hỏi Căn Bản)
A Brief Intro to Buddhism by Thích Nguyên Hạnh
6. Our Duties Towards Others (Nhiệm vụ đối với tha nhân)
7. Tinh thần không chấp thủ, tinh thần Tùy Duyên Bất Biến
8. Quan Điểm của Phật Giáo về Vũ Trụ – Vấn Đề Nguyên Nhân Đầu Tiên
9. Quan điểm của Phật Giáo về Con Người – Vấn đề Tâm Vật trong Phật giáo
10. Phật Giáo Việt Nam